VEIDAI, ĮVYKIAI, ISTORIJA

Vienijo laisvos Lietuvos vizija

Istoriją kuria nedidelės žmonių grupės. Jos savo rankomis gamina „vitaminą, be kurio toks milžinas kaip istorija negalėtų augti. Nei didelė, nei kūrybinga asmenybė neįsitvirtintų istorijoje, jei nebūtų eilinio darbštaus žmogaus.
Prisiminti darbų bei išgyvenimų, kurie jau yra tapę istorija, susirinko Kvėdarnos apylinkės liaudies deputatų tarybos nariai, išrinkti 1990 m. kovo 24 d. Jie nusprendė susitikti Nepriklausomos Lietuvos ir savo darbo 25-mečio proga.
Kadenciją pradėjęs tarybos pirmininku ir penkerius metus buvęs aktyvus deputatas Antanas Grigaliauskas sunkų valstybės kūrimosi laikotarpį prisimena šviesiai.

„Sukanka 25-eri Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metai. Mums teko gyventi virsmo metu, todėl ir labai įdomiai. Matau, jog Lietuva sparčiai keičiasi į gera. Manau, kad mūsų vaikams bei anūkams gyventi yra lengviau. Gyvenu kukliai, bet esu laimingas", - sakė A.Grigaliauskas.
Antrasis tarybos pirmininkas Jeronimas Oželis prisiminė rimtą deputatų požiūrį į savo pareigas. Posėdžiuose būdavo diskusijų, bet priešiškumo - jokio. Vienijo nuostata - nepažeidinėti įstatymų ir nutarimais neskriausti gyventojų. Taryba priėmė tuo laiku drąsų sprendimą - bent pusę grą-žintinos žemės pamatuoti savininkams prie namų, nors tektų nepaisyti „žaliosios zonos".
Stasys Grikšas su humoro gaidele papasakojo savo išrinkimo istoriją bei pripažino išmintingu susitarimą, sprendžiant sunkiausius klausimus, remtis tos vietovės deputato žiniomis ir patirtimi. Sakė, jog pajūrališkiui būtų buvę neįmanoma suprasti supainiotų žemės grąžinimo pretenzijų Žadeikiuose ir atvirkščiai.
Eugenijus Ivanauskas pasidžiaugė, kad buvo su tais, kurie nė sekundei nesuabejojo savo darbo reikalingumu. Kvėdarnos deputatai pirmieji ėmėsi iniciatyvos dalinti žemes kuo arčiau savininkų namų. Buvo sunku derinti įstatymus bei protingumo kriterijus. Eugenijus anuometinei tarybai teikė siūlymų, kaip išsaugoti atmintinų įvykių ir veiklos ženklus, senesnės istorijos paminklus.
Antanas Poška - vyriausias taryboje, bet nesenas dvasia. Sulaukęs 88-erių, išlaikė aiškią atmintį ir nuosekliai papasakojo apie savo kelią į laisvę. Kolūkių laikais kurį laiką dirbęs brigadininku bei privalėjęs žmonėms nurodyti darbus. Jis ateidavęs į namus ir pasakydavęs, ką tądien žmonėms reikia dirbti. Brigadininką žmonės pasitikdavę maloniai: „Mūsų šviesulys pasirodė". Tačiau netruko atsigirsti, kad išėjusį palydi žodžiais: „Juodas debesis išbangavo". Tad pasistengęs kuo greičiau atsikratyti nemalonių pareigų. Darbą taryboje prisimena kaip apgalvotų, atsakingų sprendimų metą.
Jurgis Skarulskis palygino skirtingo laikmečio žemės ūkio specialisto darbą:
„Žemės grąžinimo tikriesiems savininkams pradžia buvo baisus chaosas. Pasitaikė vienas kitam prieštaraujančių įstatymų. Dabar vyrauja tvarka, sklypų ribos yra aiškios, planai kompiuteryje - saugūs".
Stasys Navardauskas sakė, jog deputatai buvo atsakingi ir vieningi. Jis pastebėjo atsakomybės suvokimo kaitą: atsakyti tik už save ar už kelis šimtus žmonių nėra tas pats. Atsiliepė į deputatų nuomonę dėl Kvėdarnos miestelio viešųjų erdvių. Jis stengiasi išgirsti žmonių lūkesčius, paremti ir kuklias idėjas, ir plačius užmojus.

Deputatų taryba prieš 25 metus. Pirmoje eilėje, iš kairės: J.Oželis, A.Grigaliauskas, sekretorė Zita Kasiliauskienė, viršaitis S.Juzaitis, A.Poška. Antroje eilėje, iš kairės: Zenonas Auškalnis, S.Grikšas, E.Ivanauskas, J.Skarulskis, Bernardas Laugalis

Visi susitikimo dalyviai

Į susitikimą atvyko buvę Šilalės rajono tarybos deputatai Algimantas Baublys, Vytautas Ripkauskas ir Steponas Varkalys. Tai žmonės, anuomet geranoriškai užėmę mokytojų bei kontrolierių pozicijas.
Kadaise ėję paskui susikurtą laisvos, klestinčios Tėvynės viziją, nuoširdūs idealistai ir šiandien tebėra šviesūs, racionaliai mąstantys žmonės. Nepasiekę svaiginančios karjeros, gyvenimo pagrindą susikūrę sunkiai dirbdami, iš savo kuklios buities mato Lietuvos kilimą. Lygindami savo tautos bei kitų posovietinių kraštų likimą, sako, kad esame laimės kūdikiai, nes gana lengvai išsivadavome iš priespaudos. Neišgyvenę praeities tragedijų, nežinotume, kaip gerai dabar gyvename. Džiaugsmo pagrindas yra laisvė.

Stasys JUZAITIS
Buvęs Kvėdarnos apylinkės viršaitis
AUTORIAUS nuotr.