Medvėgalio papėdėje: veidai, įvykiai, istorija XV

Su­kvie­tė tra­di­ci­nė šven­tė

Mi­nint le­gen­di­nį la­kū­nų Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no skry­dį per At­lan­tą, kiek­vie­ną lie­pą Vy­to­ga­la su­pul­suo­ja šven­ti­ne nuo­tai­ka. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ko 82-ųjų Da­riaus ir Gi­rė­no skry­džio me­ti­nių mi­nė­ji­mas. Gra­žio­je šven­tė­je ne­trū­ko nei įkve­pian­čių kal­bų, nei skam­bių mu­zi­ki­nių pa­si­ro­dy­mų, nei at­rak­ci­jų dan­gaus žyd­ry­nė­je.

„Ne­įma­no­ma šio­je že­mė­je gy­ven­ti, nė kar­to ne­pa­kė­lus akių į dan­gų", - įsi­ti­ki­nu­si Sta­sio Gi­rė­no gim­ti­nės mu­zie­jaus šei­mi­nin­kė Li­na Gu­de­liū­nie­nė. Jai pri­ta­ria ir Jud­rė­nų Ste­po­no Da­riaus gim­ti­nės mu­zie­jaus va­do­vas Mė­čis­lo­vas Raš­ti­kis. Jau penk­tus me­tus Vy­to­ga­lą sa­vo pa­si­ro­dy­mais pa­ger­bė Tau­ra­gės ae­ro­klu­bas. Tad ir šį sy­kį virš mu­zie­jaus kie­me­lio ūžė Tau­ra­gės ae­ro­dro­mo di­rek­to­riaus Kos­to Bas­ta­kio or­lai­vis SASNA 172, Ri­man­to Ba­jo­ri­no pi­lo­tuo­ja­mas EKSTRYM ir ši­la­liš­kio Si­gi­to Vai­čiu­lio lėk­tu­vė­lis C-24. Į orą ki­lo bei sal­dai­nių lie­tų vai­kams do­va­no­ju­si skrai­dyk­lė, mo­to­ri­zuo­ti pa­ras­par­niai. Jų pa­si­ro­dy­mą sty­ga­vo kraš­tie­tis Al­gir­das Iva­naus­kas.

Ta­čiau akis pa­ga­ny­ti bu­vo ga­li­ma ne tik į dan­gų. Įsta­bų pa­si­ro­dy­mą vy­to­ga­liš­kiams bei šven­tės sve­čiams do­va­no­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kest­ras, fol­klo­ro ko­lek­ty­vas "Sie­ma­nys" iš Uk­mer­gės ra­jo­no, est­ra­dos žvaigž­dė Ro­mas Damb­raus­kas, Da­riaus ir Vil­mos du­e­tas.

Bi­ru­tė SRĖBALIŪTĖ
Vy­tau­to STEPONAVIČIAUS nuotr.