Teisės aktai

LR Bibliotekų įstatymas

Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016−2022 metams patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Bendrųjų naudojimosi biblioteka taisyklių“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-442 „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas