Apie mus

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-03

Šilalės bibliotekos istorija

Šilalės rajono biblioteka įkurta 1937 metais. Jai vadovauti buvo paskirtas pradinės mokyklos vedėjas Albinas Monstvila. Kiek pirmosiomis dienomis buvo bibliotekoje knygų – tikslių žinių nėra. Remiantis vietos gyventojų prisiminimais, 1940 m. pradžioje knygų fondas siekė apie 1000 tomų.

1937–1938 m. biblioteka periodinių leidinių negavo. Kiek vėliau Šilalės valsčiaus biblioteka gaudavo tokius periodinius leidinius, kaip „Lietuvos aidas“, „Karys“, „Židinys“ ir laikraščių žydų kalba. Pirmaisiais metais bibliotekoje skaitė 39 skaitytojai, kuriems išduota 1290 egz. knygų.

1938 m. gruodžio 1 d. bibliotekai vadovauti buvo paskirtas Kazys Juozapaitis, o 1940 m. lapkričio 30 d. bibliotekos vadovu tapo Pranas Didoras.

1941 metais prasidėjus karui, biblioteka sudegė. Liko tos knygos, kurios buvo pas skaitytojus. Tuometinio bibliotekos vedėjo Prano Didoro dėka pavyko surinkti kelis šimtus knygų. Rimtam darbui biblioteka atsikūrė tik 1945 m. rugsėjo mėnesį. Atkūrimo sąlygos buvo labai sunkios. Nebuvo reikiamų patalpų, trūko knygų, specialistų. O svarbiausia nebuvo žmogaus, kuris galėtų organizuoti darbą sudėtingu pokario metų laikotarpiu.

Skaitytojų skaičius kasmet didėjo. Jei 1945 m. biblioteka naudojosi tik 30 skaitytojų, 1948–119, tai 1950–223 skaitytojai. Didėjant skaitytojų skaičiui, atitinkamai didėjo ir literatūros išdavimas. 1945 m. jis siekė 180 egz., 1950–5103 egz.

1950 m. Šilalės biblioteka tapo rajonine. Išaugo knygų fondai, skaitytojų skaičius. Buvo padidintas ir darbuotojų skaičius: 1951 m.– 2 darbuotojai, 1953 m.– 3, 1958 m. dirbo 4 darbuotojai. 1953 m. rugsėjo mėn. įvyko pirmoji skaitytojų konferencija.

1956 m. bibliotekos vedėjo pareigose pradėjo dirbti pirmoji specialistė – bibliotekininkė – Agota Andrijauskaitė – Juškienė, kuri bibliotekai vadovavo iki 1961 m. Nuo 1961 m. iki 1965 m.  bibliotekai vadovavo Juzefa Zonytė.

1945–1957 m. biblioteka buvo patalpinta viename kambaryje. Jame išsiteko tik knygų fondai. 1958 m. biblioteka gavo antrą kambarį, kuriame buvo atidaryta skaitykla.

1960 m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 2240 skaitytojų (69 proc. visų gyventojų). Nuo 1965 m. iki 1977 m. bibliotekai vadovavo Ona Budrienė.

1965–1976 m. Šilalės rajoninės bibliotekos skaitytojų skaičius palaipsniui mažėjo, tačiau literatūros išdavimas skaitytojams išaugo iki 39938 egz. Knygų fondą sudarė 23548 egz. įvairios literatūros. Rajoninė biblioteka teikė metodinę paramą 44 kaimo bibliotekoms.

1977 m. rajone įvykdyta bibliotekų tinklo centralizacija.  Rajoninė biblioteka reorganizuota į centrinę biblioteką su 32 filialais kaimo vietovėse (uždaryta 12 neperspektyvių kaimo bibliotekų). Centrinėje bibliotekoje veikė šie skyriai: metodikos, knygų komplektavimo ir tvarkymo, (knygų fondo saugojimo ir mainų rezervininis sektorius), skaitytojų aptarnavimo (sektorius darbui su jaunimu), bibliografinis – informacinis, vaikų literatūros, ūkinis – techninis skyrius. Rajoninei bibliotekai pradėjo vadovauti Liucė Lukošiutė – Montvilienė. Bibliotekoje 1978 m. dirbo 21 darbuotojas.

1982 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Aldona Daukšaitė – Jankauskienė. Tuo metu rajoninė biblioteka skyrė didelį dėmesį skaitytojų skaitymo kultūros ugdymui.

1985 m. sistemoje dirbo vienas darbuotojas su bibliotekiniu aukštuoju išsilavinimu, 24 su spec. bibliotekiniu išsilavinimu, du darbuotojai studijavo neakivaizdiniu būdu VVU, 3 – Vilniaus kultūros mokykloje. Tais metais keletą mėnesių bibliotekai vadovavo Danutė Mockaitytė – Petkuvienė. 1985 m.  pabaigoje bibliotekai pradėjo vadovauti Ona Naujokaitė – Bajorinienė.

1987 m. Centrinė biblioteka šventė savo veiklos 50 m. jubiliejų. Tais metais bibliotekai pradėjo vadovauti Virginija Raštutienė.

Po 1992 metų reorganizacijos, biblioteka tapo Miesto biblioteka, filialai priklausė kultūros skyriui, bibliotekai pradėjo vadovauti Donata Litvinienė.

1997 metais biblioteka tapo Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka, kuriai priklausė 26 filialai kaimuose. Šiais metais biblioteka paminėjo savo veiklos 60 metų jubiliejų.

2002 metais uždarytas  neperspektyvus bibliotekos Balsių kaimo filialas.

2003 m. sausio mėn. bibliotekai pradėjo vadovauti Zita Lazdauskienė. 2003 m. balandžio mėn. bibliotekai vadovavo Stasys Aužbikas. Nuo 2003 liepos mėn. bibliotekai vadovavo Kostas Mačionis.

2007 m. biblioteka šventė savo veiklos 70 metų jubiliejų.

Nuo 2010 m. gruodžio mėn. bibliotekai pradėjo vadovauti Astutė Noreikienė.

Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra biudžetinė kultūros švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai (rankraščiai, garsiniai, regimieji, vaizdiniai, elektroniniai ir kt.), sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios.  Bibliotekoje taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrinio pobūdžio ir kiti spaudiniai.

Bibliotekos steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba, kuri steigia, reorganizuoja ir likviduoja biblioteką Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Šiuo metu bibliotekai priklauso 25 kaimų filialai. Bibliotekos kaimų filialai vykdo Viešajai bibliotekai priskirtas funkcijas, jie pavaldūs Viešosios bibliotekos direktoriui.

Gerinant veiklos kokybę, atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir informacinių technologijų sklaidą, kompiuterizuoti visi pagrindiniai bibliotekos veiklos procesai: dokumentų komplektavimo ir apskaitos, darbo su vartotojais, buhalterinės apskaitos. Bibliotekos vartotojai aptarnaujami elektroniniu būdu. Nuo 2000 m. Viešoji biblioteka įsijungė į LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema), o nuo 2006 m. sausio 1 d. įdiegtas LIBIS  skaitytojų aptarnavimo posistemis. Dabar visiems viešosios bibliotekos skaitytojams išduodamas vieningas skaitytojo bilietas, kuris galioja visoje Lietuvoje.

2009 m. Viešojoje bibliotekoje startavo projektas „Bibliotekos pažangai“. Šio projekto dėka buvo kompiuterizuota Viešoji biblioteka ir jos filialai. Šis projektas iš esmės pakeitė bibliotekos siūlomas paslaugas bei jų efektyvumą.

2011 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklas nekito: veikė Viešoji biblioteka ir 24 kaimo filialai. Trys iš jų–Pajūralio, Obelyno ir Žadeikių filialai – yra įsikūrę pagrindinių mokyklų patalpose.

 6-iose Viešosios bibliotekos filialuose įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS), skirta supaprastinti duomenų surinkimą apie viešos interneto prieigos (VIP) lankytojų darbą kompiuteriais.

Bibliotekos ir kaimų filialų darbuotojos rengė kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymus Šilalės rajono gyventojams. Buvo apmokyti 237 gyventojai.

2011 m. startavo Viešosios bibliotekos interneto svetainė. Atsirado galimybė aktualią informaciją viešinti virtualioje erdvėje ir tokiu būdu tapti šiuolaikišku informacijos ir žinių šaltiniu.

2012 m. Viešoji biblioteka atšventė 75–erių metų jubiliejų. Tais metais pirmą kartą Vilniaus knygų mugėje buvo pristatytas Šilalės kraštas. „Litexpo“ parodų rūmuose vykusiame 13–ame tarptautinės knygų mugės renginyje, skirtame D. Poškos ir Baublių muziejaus 200–osioms metinėms pažymėti, buvo pristatyta Šilalės bibliotekos išleista Vinco Laurinaičio monografija „Dionizas Poška“

Jau kelerius pastaruosius metus bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi 26,4 proc. rajono gyventojų. Tai vidutiniškai daugiau nei šalies vidurkis.

2013 m. surinkti ir užrašyti Šilalės krašto kulinarinio paveldo patiekalų receptai, kurie išleisti atskira knyga „Pasmuokavuok, kap skane“.  Aštuntąjį kartą buvo surengta Europos dienos šventė Šilalės miestui.

Po kelerių metų pertraukos iš sąstingio pajudėjo bibliotekų patalpų remonto darbai. Į renovuotas patalpas persikėlė Šiauduvos kaimo filialai. Renovacijos darbai pradėti Traksėdžio ir Bilionių kaimo filialuose, į erdvesnes patalpas perkeltas Girdiškės kaimo filialas.

Bibliotekos organizuojamas „Europrotų“ žaidimas sulaukia daug teigiamo atgarsio. Žinių viktorinose  dalyvuja  šimtai šilališkių. Taip pat mėgstami yra ir kiti organizuojami bibliotekos renginiai: knygų pristatymai, susitikimai su žymiais šalies žmonėmis, kūrėjų darbų parodos ir kiti.

Bibliotekininkai imasi naujų vaidmenų ir yra vis dažniau pastebimi – tampa konsultantais, operatoriais, fotografais, mokytojais, scenaristais, renginių vedėjais.

Pastaraisiais metais Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka siekia plėsti paslaugų spektrą, orientuodamasi į naujausias IT technologijas ir taip prisidėdama prie gyventojų skaitmeninės, informacinės ir technologinės atskirties mažinimo. Čia veikia nemokamos interneto prieigos, reguliariai organizuojami skaitmeninio raštingumo mokymai, vykdomi virtualūs kultūros renginiai-tiesioginės transliacijos, yra įkurta Interaktyvi edukacinė erdvė, rengiami robotikos užsiėmimai.

Bibliotekoje galima rasti kūrybinį, inžinerinį ir programavimo paketus, kuriuos sudaro net 26 įrenginiai ir programos, skirtos nemokamai naudotis Šilalės rajono gyventojams. Tai – 3D spausdintuvai, grafinė planšetė įvairiems dizainams kurti, negatyvų ir nuotraukų skaitmeninimo skeneris, žaidimų konsolės ir kt.

Taip pat bibliotekoje yra įkurtas galvosūkių kambarys, kuris kasmet atnaujinamas.

Parengė: vyr. bibliografė Rūta Vaitkevičienė

21 įdomus faktas apie Šilalės viešąją biblioteką

Ar žinojote, kad...

1. Biblioteka įkurta 1937 metais. Tai viena seniausių Šilalės miesto įstaigų.

2. 175 000 – maždaug tiek knygų sudaro bibliotekos ir jos 24 filialų fondą, kai tuo tarpu pirmoji Šilalės biblioteka turėjo vos 1000 knygų.

3. Bibliotekoje pastatytą knygų skulptūrą sudaro apie 2000 nebenaudojamų knygų. Jos aukštis siekia beveik 3 m, o plotis – 2 m.

4. Šilalės bibliotekoje įkurtas pabėgimų kambarys – pirmasis šalies bibliotekoje.

5. Bibliotekoje veikia Interaktyvi edukacinė erdvė, kurioje galima rasti mažąjį 3D kino teatrą, X'box konsolę, interaktyvų stalą, 3D spausdintuvą, lego konstruktorių ir kt.

6. Šilalės bibliotekoje ir jos filialuose yra apie 150 kompiuterių, skirtų tiek darbuotojams, tiek lankytojams.

7. 2019 metais Šilalės bibliotekoje ir jos filialuose skaitmeninio raštingumo apmokyti beveik 500 rajono gyventojų.

8. Šilalės biblioteka kaupia ir renka medžiagą apie 62 žymius rajono kraštiečius: Aleksandrą Stulginskį, Stasį Girėną, Jurgį Kairį, Dionizą Pošką, Kazimierą Jaunių, Norbertą Vėlių ir kt.

9. Šilalės biblioteka yra protmūšių ir viktorinų pradininkė Šilalės rajone. Manoma, kad pirmasis protų mūšis Šilalės mieste įvyko prieš maždaug 35 metus.

10. Šilalės biblioteka išleido senovinių Šilalės krašto patiekalų knygą „Pasmuokavuok, kap skane“, kurioje surinkta apie 100 receptų, tarp kurių ir visoje Lietuvoje išgarsėjęs valgis „Meškuos šūduks“.

11. 2015 metais Šilalės bibliotekos iniciatyva rajone pastatyti pirmieji trys knygų nameliai.

12. Šilalės biblioteka sukūrė pirmąjį interaktyvų edukacinį žaidimą „Skrydis per Šilalę“.

13. Šilalės bibliotekininkės pirmą kartą iš tūkstančių gėlių žiedų sukūrė lietuvišką tautinį kostiumą.

14. Bibliotekoje veikia knygų pasikeitimo lentyna, kurioje lankytojai gali nemokamai keistis knygomis.

15. Bibliotekoje veikia dvi organizacijos: Šilalės rajono literatų klubas „Versmė“ ir vaikų klubas „Nykštukas“.

16. Šilalės biblioteka ir jos filialai turi 5528 skaitytojus, o tai daugiau nei Šilalės mieste gyvena žmonių.

17. Dabartinė Šilalės bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė yra 16-oji įstaigos vadovė. Bibliotekai ji vadovauja 10 metų.

18. 2019 metais Šilalės bibliotekoje ir jos filialuose vyko net 608 renginiai.

19. Vienas skaitytojas praėjusiais metais vidutiniškai perskaitė po maždaug 25 leidinius.

20. Šilalės bibliotekos globėjas yra VšĮ „Robotikos mokykla“ įkūrėjas Paulius Briedis, kurio iniciatyva Lietuvos bibliotekose su 3D spausdintuvais pradėti gaminti apsauginiai veido skydai medikams. Mūsų biblioteka atspausdino ir medikams padovanojo apie šimtą veido skydų.

21. 2020 metais biblioteka sukūrė naują paslaugą–pirmą kartą pradėti organizuoti virtualūs renginiai-tiesioginės transliacijos su globaliais šilališkiais.

Parengė Rima Norvilienė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomi ir įgyvendinti projektai 2018-2021

2021 m.

„Šilalės krašto–Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“

2008 m. įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir kraštotyros skyrius parengė projektą „Upynos krašto etnokultūros paveldas“. Projekto tikslas–kraštotyrininko, tautodailininko Klemenso Lovčiko surinktą medžiagą apie Upynos krašto mažąją religinę architektūrą, Upynos ir jos apylinkių kapines, kapinaites, istorinius paminklus suskaitmeninti ir perkelti į elektroninę laikmeną CD, siekiant krašto etnokultūros paveldo sklaidos ir išsaugojimo.

 Naujoms technologijoms tobulėjant, naudojimasis CD tapo labai ribotas. Todėl 2021 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyrius įgyvendino projektą „Šilalės krašto–Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“. Šis projektas suteikė galimybę atlikti dar 2008 m. išleisto kompaktinio disko perkėlimo į interneto svetainę darbus, kad vertinga kraštotyrinė medžiaga būtų lengviau randama, patogiau pasiekiama ir išliktų ateities kartoms.

 Beje, įgyvendinant projektą, į interneto erdvę sukelta papildoma Klemenso Lovčiko surinkta medžiaga „Mažoji religinė liaudies architektūra, Upynos (Šilalės r.) apylinkėse sunykusi iki 1970 m.“, „Medinių paukščiukų dirbimas“, „Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimas“.

 Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–4360 Eur.

2020 m.

 „Online: pasaulio šilališkiai“

Projekto metu surengti virtualūs susitikimai su globaliais šilališkiais, savo darbais ir pasiekimais garsinančiais Šilalės vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Šis projektas leido sukurti visiškai naują paslaugą bibliotekoje–pirmą kartą  suorganizuoti virtualūs renginiai ir tiesioginės transliacijos. Tai ženkliai padidino kultūros paslaugų prieinamumą, ypač karantino laikotarpiu, bei pagerino įstaigos įvaizdį. Virtualūs renginiai sulaukė didžiulio pasisekimo ir daug puikių lankytojų atsiliepimų.

Projektas padėjo pasiekti dar vieną labai svarbų tikslą–ryšio atnaujinimą su diaspora. Šie nuotoliniai susitikimai su kraštiečiais leido užmegzti glaudesnį ryšį su gimtuoju kraštu, tuo pačiu suteikė galimybę jiems pasijauti svarbia Šilalės krašto istorijos dalimi.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–3000 Eur.

 „Papildytos realybės orientacinis žaidimas“

Projekto metu sukurtas papildytos realybės orientacinis žaidimas, supažindinantis su Šilalės miesto lankytinomis vietomis. Įdomu tai, kad lankydami objektus, žaidėjai sutinka žymius knygų personažus (Pepė Ilgakojinė, Robinzonas Kruzas, Bitė Maja ir kt.), kartu su jais sprendžia užduotis. Žaidimas pritaikytas mobiliesiems įrenginiams–reikia tik parsisiųsti mobiliąją programėlę ir kartu su knygų herojais iš naujo atrasti Šilalės miestą. Tai kartu ir inovatyvi bibliotekos paslauga, prisidedanti prie kultūrinio turizmo.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–8190 Eur.

 „Nuo aušros iki aušros jos burtų keruos...“

Tai–projektas, skirtas Šilalės visuomenės kultūrinio gyvenimo aktyvinimui per kavos pažinimą. Projekto metu organizuotos įvairių kavų edukacijos. Žolininkė Kristina Šilinskienė supažindino su netradicinių kavų rūšimis ir jų virimo būdais. Baristas Vytautas iš „Kavos architektai“ edukacinio užsiėmimo metu pristatė tradicinę kavą, išsamiai atskleidė kavos auginimo istoriją, supažindino su kavos rūšimis, apdorojimo būdais. Virtualaus susitikimo metu „Lubinų kavos“ atstovė Danguolė Bagdonavičiūtė pristatė Lietuvoje mažai žinoma lubinų kavą, pasidalino jos ruošimo paslaptimis. Didinant meno sklaidą, pristatytos dvi grožinės literatūros knygos, kurių pavadinimas susijęs su kava. Šilališkiai susitiko su aktore Juste Zinkevičiūte, kuri pristatė savo knygą „Puodelis kavos prie jūros“. Virtualaus susitikimo metu su laidų vedėja, režisiere, žurnaliste, finansų ministro patarėja Raminta Stanaityte-Česnuliene aptarė jos knygą „Perlais balinta kava“. 

Po karantino Skaitytojų aptarnavimo skyriuje laukia „Kavos kampelis“, kuriame bus organizuojami „Kavadieniai bibliotekoje“. Senjorai turės galimybę ne tik skaityti spaudą, bet ir išsivirti kavos nemokamai. Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriose lankytojai dekoruos puodelius, gamins padėkliukus ir kurs paveikslus iš kavos pupelių.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–2860 Eur.

 „Keliaujanti senoji Šilalės krašto virtuvė“

 Projekto metu buvo pakartotinai išleista Šilalės krašto kulinarinio paveldo knyga „Pasmuokavuok, kap skane“ ir įvairiose Žemaitijos vietose organizuota 15 edukacinių užsiėmimų. Jų metu buvo mokoma, kaip pasigaminti senuosius Šilalės krašto patiekalus.

Edukaciniai užsiėmimai vyko Pagramančio ir Varnių regioninių parkų direkcijose, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje bei Šauklių filiale, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Eidintų filiale ir kitose vietovėse. Šio projekto edukaciniai užsiėmimai įsipynė į kitus šalyje ir rajone vykusius renginius. Išmokti pasigaminti ir paragauti senųjų Šilalės krašto patiekalų buvo galima „Žemaitijos bibliotekininkų spiečiuje 2020“, kuris vyko Jurbarko rajono savivaldybėje esančioje Raudonės pilyje, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuotame Tarptautiniame kultūros festivalyje „Pasiduok traukai“, tradicinėje Šilalės žemdirbių šventėje, VI-ojoje vaikų ir jaunimo etnokultūrinėje stovykloje prie Paršežerio ir kt.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė –Eur.

 2019 m.

 „Inžinerijos stebuklas–robotika Tavo rankose“ 

 Projekto tikslas – supažindinti Šilalės krašto vaikus su robotika ir lego konstruktoriais. Užsiėmimai vyko keturiose rajono bibliotekose: Upynoje, Kvėdarnoje, Obelyne ir Pajūralyje. Juose dalyvavo 60 mokinių nuo 7 iki 14 metų amžiaus, kurie įgijo teorinių ir praktinių žinių, išmoko valdyti robotus kurdami juos su specialia programine įranga, dalyvavo įvairiuose žaidimuose, mokėsi dirbti komandoje. Viešojoje bibliotekoje įvyko finalinis renginys ir baigiamasis lego žinių rodymas, kurio metu paaiškėjo laimėtojų komanda, su kuria vykta į Energetikos ir technikos muziejų Vilniuje. 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–3150 Eur.

 2018 m.

 „Bendradarbystės erdvės bibliotekose“

Projekto metu bibliotekoje buvo sukurta jaunimo verslumo erdvė, dar kitaip vadinama bendradarbystės erdve ar HUB'u. Šioje erdvėje vyko jaunimo verslumo mokymai su charizmatiškais, įkvepiančiais ir žinomais lektoriais. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 30 jaunų žmonių iš viso Šilalės rajono, kurių amžiaus–16–29 m. Dalyviai išgirdo verslininkų sėkmės istorijų, įgijo motyvacijos ir drąsos realizuoti idėjas, patobulino įgūdžius kūrybiškai dirbti komandoje ir pan.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė–8200 Eur.
Galerija
Sveiki!
Turite klausimų?