Žymių datų kalendorius

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-30

ŽYMIŲ 2021 METŲ DATŲ KALENDORIUS
2021 m. yra paskelbti:
 
Jono Karolio Chodkevičiaus metai
Vytauto Mačernio metai
Juozo Zikaro metai
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai
Juozo Lukšos – Daumanto metai
Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metai
Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai
Archyvų metai
Marijos Gimbutienės metai
 
SAUSIS
 
01.01.Naujieji metai.
           Lietuvos vėliavos diena.
           Sukanka 75 metų, kai gimė poetas, dramaturgas Juozas Marcinkevičius.
01.05. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas Antanas Venclova.
Sukanka 90 metų, kai tautosakininkas Leonardas Sauka.
01.06.  Trys karaliai.
           Sukanka 125 metai, kai gimė Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Lietuvos
           kariuomenės savanoris, lakūnas Steponas Darius.
01.09. Sukanka 245 metai, kai gimė tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Liudvikas
           Gediminas Rėza.
01.12. Sukanka 145 metai, kai gimė amerikiečių rašytojas Džekas Londonas (London
           Jack).
01.13. Laisvės gynėjų diena (30 metų).
01.14. Sukanka 115 metų, kai gimė prozininkas, priverstinis emigrantas Liudas       
            Dovydėnas.
           Sukanka 135 metai, kai gimė amerikiečių vaikų rašytojas Hju Loftingas (Lofting
           Hugh).
           Sukanka 65 metai, kai gimė prozininkas Selemonas Paltanavičius.
01.22. Sukanka 70 metų, kai gimė poetas Kornelijus Platelis.
01.23. Sukanka 100 metų, kai gimė archeologė ir antropologė Marija Gimbutienė.
01.24. Sukanka 245 metai, kai gimė vokiečių rašytojas Ernstas Teodoras Amadėjus
           Hofmanas (Hoffmann E. T. A.).
01.29. Sukanka 100 metų, kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas Adolfas Sprindis.
01.30. Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, vertėjas Stepas Zobarskas.
 
VASARIS
 
02.01. Sukanka 125 metai, kai gimė dramaturgas, poetas, prozininkas, literatūros
           tyrinėtojas, vertėjas Balys Sruoga.
02.08. Sukanka 90 metų kai gimė poetas, vertėjas Jonas Jakštas.
02.10. Sukanka 145 metai, kai gimė poetas, vertėjas Pranas Vaičaitis.
02.12. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Zita Gaižauskaitė.
02.13. Sukanka 115 metų, kai gimė istorikas Adolfas Šapoka.
02.16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
           Užgavėnės.
           Sukanka 105 metai, kai gimė dramaturgas, prozininkas, vertėjas Viktoras Miliūnas.
02.18. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Nijolė Augustinavičiūtė.
02.21. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
           Tarmių diena.
02.23. Sukanka 130 metų, kai gimė diplomatas, istorikas, Lietuvos Nepriklausomybės
           Akto signataras Petras Klimas.
           Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas Gediminas Isokas.
02.24. Estijos Nepriklausomybės diena.
02.25. Sukanka 130 metų, kai gimė poetas Faustas Kirša.
02.28. Sukanka 220 metų, kai gimė vyskupas, rašytojas, istorikas, švietėjas,
           blaivybės propaguotojas Motiejus Valančius.
 
KOVAS
 
03.01. Sukanka 105 metai, kai gimė literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas Kazys
           Umbrasas.
           Sukanka 80 metų, kai gimė kritikas Petras Bražėnas.
           Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena.
03.03. Tarptautinė rašytojų diena.
            Sukanka 60 metų, kai gimė poetas Julius Keleras.
03.04. Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo diena.
           Sukanka 85 metai, kai gimė prozininkas Kęstutis Arlauskas.
03.07. Sukanka 160 metų, kai gimė sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas,
            gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas Jonas Šliūpas.
03.08. Tarptautinė moters diena.
03.09. Lietuvos vardo diena.
03.11. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
03.12. Sukanka 125 metai, kai gimė Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras,
           diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys.
03.13. Sukanka 135 metai, kai gimė dramaturgė, prozininkė, poetė, kritikė, vertėja Sofija
           Kymantaitė – Čiurlionienė.
03.16. Knygnešio diena.
           Sukanka 175 metai, kai gimė knygnešys, publicistas, “Aušros” ir “Varpo” bendra -         
           darbis Jurgis Bielinis.
03.20. Pasaulinė žemės diena.
03.21. Pasaulinė poezijos diena.
03.28.Sukanka 125 metai, kai Nedojėse (Šilalės raj.) gimė poetas Stasys Raudonis.
          Verbų sekmadienis.
03.29. Lietuvos įstojimo į NATO diena.
03.30. Sukanka 160 metų, kai gimė prozininkė, publicistė, kritikė, mokytoja,
           visuomenininkė Gabrielė Petkevičaitė – Bitė.
 
BALANDIS
 
04.01. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, kritikas, pedagogas Marcelijus Martinaitis.
04.02. Tarptautinė vaikų knygos diena.
04.04. Šv. Velykos.
04.05. Sukanka 125 metai, kai gimė poetas, prozininkas, publicistas Julius Janonis.
04.07. Pasaulinė sveikatos diena.
04.08. Sukanka 55 metai, kai gimė poetas, prozininkas Tomas Arūnas Rudokas.
04.12. Sukanka 110 metų, kai gimė poetas, prozininkas, gydytojas Vytautas Sirijos Gira.
04.13. Sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, teologijos daktaras, Marijonų vienuolių
           kongregacijos generolas, palaimintasis Jurgis Matulaitis.
04.15. Kultūros diena.
           Sukanka 90 metų, kai gimė poetas, vertėjas Vytautas Karalius.
04.18. Sukanka 65 metai, kai gimė prozininkas, publicistas, dramaturgas Arvydas
          Juozaitis.
04.22. Sukanka 130 metų, kaip Apvaršuvos kaime gimė publicistas, išeivis Leonas
           Jonikas.
04.23 – 30. Nacionalinė bibliotekų savaitė.
04.23. Pasaulio knygų ir autorių teisių diena.
 
GEGUŽĖ
 
05.01. Tarptautinė darbo diena.
           Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
           Sukanka 100 metų, kai gimė prozininkas K. Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas).
05.02. Motinos diena.
05.03. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
            Sukanka 165 metai, kai gimė prozininkė, dramaturgė Liudvika Didžiulienė –
            Žmona.
05.07. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
05.09. Europos diena.
05.15. Sukanka 165 metai, kai gimė amerikiečių vaikų rašytojas ir dramaturgas Laimenas
            Frenkas Baumas.
05.16. Sukanka 135 metai, kai gimė filosofas Stasys Šalkauskis.
05.21. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.
05.05. Sukanka 445 metai, kai gimė mokytojas, liuteronų kunigas, lietuviškų raštų rengėjas ir leidėjas Liudvikas Rėza.
05.31. Pasaulinė nerūkymo diena.
BIRŽELIS
 
06.01. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
06.03. Sąjūdžio diena.
06.05. Sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis.
06.06. Tėvo diena.
06.08. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas, vertėjas Juozas Aputis.
06.10.Sukanka 90 metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas Albinas Jovaišas.
06.14. Gedulo ir vilties diena (prieš 80 m. prasidėjo lietuvių trėmimai).
            Sukanka 90 metų, kai Bučiuose (Šilalės raj.) gimė poetė Teresė Rubšytė –
            Ūksienė.
           Palamintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.
           Pasaulinė kraujo donorų diena.
06.15. Okupacijos ir genocido diena.
06.16. Sukanka 140 metų, kai Žvingiuose gimė kunigas, pedagogas, Vilniaus krašto
           lietuvių veikėjas, knygnešių ir blaivininkų rėmėjas Nikodemas Raštutis.
06.19. Sukanka 190 metų, kai Ryško kaime gimė kunigas, religinės literatūros
            rengėjas ir leidėjas Antanas Beresnevičius.
06.23. Sukanka 115 metų, kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas,
           diplomatas, redaktorius, priverstinis emigrantas Antanas Vaičiulaitis.
06.24. Joninės, Rasos.
06.25. Sukanka 90 metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Kazys Ambrasas.
06.26. Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
06.30. Sukanka 110 metų, kai gimė lietuvių kilmės lenkų poetas, prozininkas,
          Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas.
 
LIEPA
 
07.02. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, vertėjas, dainų tekstų autorius Stasys Žlibinas.
07.04. Sukanka 65 metai, kai gimė poetė Dalia Kudžmaitė.
07.06. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
07.06. Žalgirio mūšio diena.
07.08. Sukanka 95 metai, kai gimė literatūros tyrinėtoja Janina Žėkaitė.
           Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, žurnalistas Algimantas Pabijūnas.
07.11. Sukanka 80 metų, kai gimė kritikas Stasys Lipskis.
07.17.  Pasaulio lietuvių vienybės diena.
            S. Dariaus ir S. Girėno žūties diena.
07.18. Sukanka 70 metų, kai gimė poetas Gintaras Patackas.
07.28. Sukanka 155 metų, kai gimė anglų vaikų rašytoja Beatrisė Poter (Potter Beatrix).
 
RUGPJŪTIS
 
08.03. Sukanka 100 metų, kai gimė poetas, publicistas, vertėjas Vacys Reimeris.
08.04. Sukanka 95 metai, kai gimė poetė, kritikė, vertėja Tatjana Rostovaitė.
08.08. Sukanka 85 metai, kai gimė prozininkas Vytautas Almanis.
08.09. Sukanka 115 metų, kai gimė mokytojas, prozininkas, dramaturgas, priverstinis
           emigrantas Jurgis Jankus.
08.10. Sukanka 100 metų, kai gimė vienas pagrindinių pasipriešinimo antrajai sovietinei
           okupacijai vadų Juozas Lukša – Daumantas.
08.15. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų diena. Žolinė.
           Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, dramaturgas, kritikas Jokūbas Jasodė.
08.23.  Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.
08.24. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Romualdas Baltušnikas.
08.29. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas Jonas Šimkus.
08.30. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Gražina Cieškaitė.
08.31. Laisvės diena.
 
RUGSĖJIS
 
09.01. Mokslo ir žinių diena.
09.08. Švč. Mergelės Marijos gimimo diena, Šilinė.
           Vytauto Didžiojo karūnavimo diena.
           Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
09.11. Sukanka 80 metai, kai gimė poetas Alfonsas Bukontas.
09.12. Sukanka 110 metų, kai gimė poetas Alfonsas Keliuotis.
09.16. Sukanka 125 metai, kai gimė kariuomenės vadas, karo ir visuomenės veikėjas,
           publicistas, generolas Stasys Raštikis.
09.23. Lietuvos žydų genocido diena.
09.26. Sukanka 180 metų, kai gimė kunigas, poetas Antanas Vienažindys.
 
SPALIS
 
10.01. Pasaulinė muzikos diena.
            Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
           Sukanka 485 metai, kai gimė kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas, vertėjas, istorikas
           Jonas Bretkūnas.
           Sukanka 80 metų, kai gimė poetas Steponas Algirdas Verba.
10.04. Pasaulinė gyvūnijos diena.
10.05. Tarptautinė mokytojų diena.
10.08. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, aktorius Kazys
           Inčiūra.
           Sukanka 70 metų, kai gimė prozininkas Vytenis Rožukas.
10.15. Pasaulinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena.
            Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, vertėjas Vladas Šimkus.
10.17. Sukanka 150 metų, kai Kvėdarnoje gimė kunigas, literatas, išeivis  Pranciškus
           Serafinas.
10.21. Sukanka 75 metai, kai gimė poetas, dramaturgas Eugenijus Remigijus Baltrušaitis.
10.25 Konstitucijos diena.
10.27. Sukanka 90 metų, kai gimė poetė, dramaturgė, tremtinė Ramutė Skučaitė.
10.29. Sukanka 105 metai, kai gimė publicistas, prozininkas Algirdas Gustaitis.
10.31. Sukanka 80 metų, kai gimė poetė Elena Mezginaitė.
 
LAPKRITIS
 
11.01. Visų šventųjų diena.
11.02. Vėlinės. Mirusiųjų atminimo diena.
11.03. Sukanka 95 metai, kai gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas, Lietuvos
            prezidentas Valdas Adamkus.
11.04. Sukanka 75 metai, kai gimė prozininkas Bronius Bušma.
            Sukanka 70 metų, kai gimė prozininkas Danielius Mušinskas.
11.09. – 15. Šiaurės šalių literatūros savaitė.
11.10. Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas, publicistas Algimantas Čekuolis.
11.14. Sukanka 60 metų, kai gimė prozininkė, dramaturgė, poetė Jurga
            Ivanauskaitė.
11.23. Sukanka 170 metų, kai gimė gydytojas, kultūros istorikas, Vasario 16-osios
           Akto signataras, tautosakininkas Jonas Basanavičius.
11.24. Sukanka 195 metai, kai gimė italų vaikų rašytojas  Karlas Kolodis (Collodi Carlo).
           Sukanka 85 metai, kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Algis Samuliuonis.
           Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas, mokslo populiarintojas Romualdas
            Kalonaitis.
11.28. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas Rimantas Klusas.
           Advento pradžia.
11.29. Sukanka 120 metų, kai gimė mokytojas, prozininkas, dramaturgas Juozas Grušas.
           Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, dramaturgas Antanas Škėma.
 
GRUODIS
 
12.01. Pasaulinė AIDS diena.
12.02. Sukanka 135 metai, kai gimė spaudos darbuotojas, filosofas Pranas Dovydaitis.
12.03. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
12.08. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Romas Gudaitis.
            Sukanka 45 metai, kai gimė prozininkė Laura Sintija Černiauskaitė.
12.17. Sukanka 155 metai, kai gimė visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos
            bendradarbis, Lietuvos prezidentas Kazys Grinius.
            Sukanka 55 metai, kai gimė literatūros tyrinėtoja, poetė Ilona Čiužauskaitė.
12.23. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Povilas Dirgėla.
12.24. Kūčios.
            Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas Algimantas Paltarokas.
12.25. Šv. Kalėdos.
12.27. Sukanka 135 metai, kai gimė literatas Jonas Juška.
 
Kitos datos
 
Sukanka 95 metai, kai A. A. Milnas parašė pasaką “Mikė Pūkuotukas”.
 
Parengė: Stefa Minutaitė
ŽYMIŲ 2022 METŲ DATŲ KALENDORIUS
Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. paskelbė:
 
Lietuvos karaimų metais
Savanorystės metais
Lietuvos krepšinio šimtmečio metais
„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“  metais
Lietuvos jaunimo metais
Jono Meko metais
Sūduvos metais
Pranciškaus Skorinos metais
Lietuvos universitetų metais
Gyvūnų gerovės metais
Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais
Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais
Romo Kalantos metais
Ievos Simonaitytės metais
 
SAUSIS
 
01.01.  Naujieji metai.
           Lietuvos vėliavos diena.
           Sukanka 95 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Jonas Linkevičius.
           Sukanka 70 m. kai gimė prozininkas Vytautas Račickas.
01.02.  Sukanka 75 m. kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Markas Zingeris.
01.03.  Sukanka 130 m. kai gimė anglų literatūrinių pasakų autorius Džonas Ronaldas Ruelis Tolkinas (Tolkien J.R.R.).
01.05. Sukanka 95 m. kai gimė poetas, publicistas Vladas Grybas.
           Sukanka 90 m. kai gimė italų rašytojas Umbertas Ekas (Eco Umberto).
01.06. Trys karaliai (Kristaus apsireiškimas)
            Sukanka 95 m. kai gimė literatūrologas, kritikas Vitas Areška.
01.10. Sukanka 80 m. kai gimė prozininkas Rimantas Šavelis.
01.13. Laisvės gynėjų diena.
           Sukanka 75 m. kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Jurgis Kunčinas.
01.15. Sukanka 150 m. kai gimė spaudos darbuotojas, publicistas, Vasario 16-osios akto
           signataras Jonas Vileišis.
           Sukanka 400 m. kai gimė prancūzų dramaturgas Moljeras (Moliere).
           Sukanka 110 m. kai Prapymo kaime gimė kunigas, visuomenės veikėjas
           Stanislovas Rimkus.
01.18. Sukanka 355 m. kai gimė vertėjas, religinių leidinių redaktorius Jonas Berentas.
           Sukanka 140 m. kai gimė anglų vaikų rašytojas ir dramaturgas Alenas
           Aleksanderis Milnas (Milne A.A.).
01.23. Sukanka 125 m. kai gimė prozininkė Ieva Simonaitytė.
01.24. Sukanka 115 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas Aleksandras Merkelis.
            Sukanka 80 m. kai gimė poetė Lidija Šimkutė – Pocienė.
            Sukanka 130 m. kai gimė amerikiečių rašytoja Perlė S. Bak (Buck Pearl S.).
01.25. Sukanka 110 m. kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas.
           Pusiaužiemis.
01.27. Sukanka 190 m. kai gimė anglų vaikų rašytojas Luisas Kerolis (Carroll Lewis).
           Tarptautinė holokausto aukų minėjimo diena.
01.31. Sukanka 150 m. kai gimė amerikiečių rašytojas Zeinas Grėjus (Grey Zane).
 
VASARIS
 
02.01. Sukanka 100 m. kai gimė poetas Vladas Mozūriūnas.
02.02. Sukanka 115 m. kai gimė poetas, literatūros kritikas Bernardas Brazdžionis.
           Sukanka 170 m. kai gimė dramaturgas, publicistas Gabrielius Landsbergis –
           Žemkalnis.
           Sukanka 90 m. kai gimė poetė, dramaturgė, prozininkė Dalia Urnevičiūtė.
           Grabnyčios.
02.04. Pasaulinė kovos su vėžiu diena.
02.05. Sukanka 80 m. kai Paymėžio kaime gimė inžinierius, kraštotyrininkas Kazys
           Misius.
           Šv. Agota, duonos diena.
02.07. Sukanka 80 m. kai gimė poetė Paulina Žemgulytė.
           Sukanka 210 m. kai gimė anglų rašytojas Čarlzas Dikensas (Dickens Charles).
02.08. Sukanka 80 m. kai gimė prozininkas Algimantas Zurba.
02.09. Sukanka 75 m. kai gimė poetė, vertėja Marytė Kontrimaitė.
02.10. Sukanka 90 m. kai gimė menotyrininkas, eseistas Tomas Sakalauskas.
02.11. Pasaulinė ligonių diena.
           Sukanka 105 m. kai gimė poetas, literatūros kritikas Kazys Bradūnas.
           Sukanka 90 m. kai gimė poetas Algimantas Mackus.
           Sukanka 105 m. kai gimė amerikiečių rašytojas, dramaturgas ir scenaristas Sidnis
           Šeldonas (Sheldon Sidney).
02.15. Sukanka 130 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Vasario 16-osios akto
           signataras Kazimieras Bizauskas.
02.16.    Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.
Sukanka 115 m. kai gimė memuaristė Michalina Navikaitė – Meškauskienė.
02.17. Sukanka 70 m. kai gimė poetas Vladas Braziūnas.
02.21. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
           Tarmių diena.
           Sukanka 75 m. kai gimė prozininkas Petras Dirgėla.
02.22. Tarptautinė nusikaltimų aukų rėmimo diena.
            Sukanka 115 m. kai gimė prozininkas, mokytojas Motiejus Lukšys.
02.24. Estijos Nepriklausomybės diena.
           Sukanka 85 m. kai Driežų kaime gimė biologė, gamtos mokslų daktarė Jadvyga
           Kuizinaitė – Sivickienė.
02.26. Sukanka 120 m. kai gimė poetas, kunigas Pranciškus Masilionis.
 
KOVAS
 
03.01. Sukanka 120 m. kai gimė poetas, mokytojas, muziejininkas Pranas Genys.
           Sukanka 75 m. kai gimė poetas Almis Grybauskas.
           Užgavėnės
03.03. Tarptautinė rašytojų diena.
            Gavėnios pradžia. Pelenų diena.
03.04. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena.
03.05. Sukanka 120 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, dramaturgas Jonas Grinius.
03.06. Sukanka 190 m. kai Ryške gimė religinių raštų rengėjas, vertėjas, kunigas
           Povilas Beresnevičius.
03.08. Tarptautinė moterų solidarumo diena.
           Sukanka 145 m. kai gimė prozininkė, vertėja, mokytoja Marija Pečkauskaitė
            – Šatrijos Ragana.
           Sukanka 85 m. kai Pajūralyje gimė dainininkas, žurnalistas, fotografas Aloyzas
           Stasytis.
03.09. Sukanka 105 m. kai gimė semiotikas Algirdas Greimas.
           Lietuvos vardo diena.
03.10. Sukanka 95 m. kai gimė prozininkas Vladas Dautartas.
03.11. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
           Sukanka 110 m. kai gimė kultūros istorikas, bibliotekininkas Levas Vladimirovas.
03.12. Sukanka 115 m. kai gimė poetas Antanas Gustaitis.
           Sukanka 100 m. kai gimė amerikiečių rašytojas Džekas Keruakas (Kerouac Jack).
03.13. Sukanka 120 m. kai gimė vertėjas, mokytojas Edvardas Viskanta.
03.16. Knygnešių diena.
03.17. Sukanka 85 m. kai Vytogaloje gimė kraštotyrininkas, tautodailininkas
          Klemensas Lovčikas.
03.18. Sukanka 115 m. kai gimė prozininkas, vertėjas, publicistas Pulgis Andriušis
           (tikroji pavardė Fulgencijus Andrusevičius).
           Sukanka 100 m. kai gimė prozininkas Edvardas Uldukis.
03.20. Žemės diena. Pavasario lygiadienis.
03.21. Pasaulinė poezijos diena.
03.27. Tarptautinė teatro diena.
03.29. Lietuvos įstojimo į NATO diena.
 
BALANDIS
 
04.01. Juokų diena.
04.02. Tarptautinė vaikų knygos diena.
            Sukanka 95 m. kai gimė prozininkas Juozas Požėra.
04.03. Sukanka 90 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas Romualdas Lankauskas.
04.04. Sukanka 130 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas, poetas Antanas Giedrius
           (tikroji pavardė Giedraitis).
04.06. Sukanka 200 m. kai gimė poetas, vertėjas, kunigas Juozapas Želvys – Želavičius.
           Saugaus eismo diena.
04.07. Pasaulinė sveikatos diena.
           Sukanka 140 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas Antanas Vienuolis
           (tikroji pavardė Žukauskas).
           Sukanka 80 m. kai gimė literatūros tyrinėtoja Irena Slavinskaitė.
04.10. Sukanka 70 m. kai Didkiemyje gimė poetė Angelė Jankauskytė.
           Sukanka 85 m. kai Alkupyje gimė chemikas, chemijos mokslų daktaras Juozas
           Straukas.
           Verbos.
04.12. Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena.
           Sukanka 90 m. kai Bagdonuose gimė Lietuvos Respublikos susisiekimo
           ministras, technikos mokslų daktaras Jonas Biržiškis.
04.15. Kultūros diena.
04.16. Sukanka 140 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas, publicistas Konstantinas
           Jasukaitis.
04.17. Šv. Velykos.
04.18. Tarptautinė paminklų apsaugos diena.
04.22. Sukanka 315 m. kai gimė anglų rašytojas ir dramaturgas Henris Fildingas
           (Fielding Henry).
04.23. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena.
04.23 – 30 Nacionalinė bibliotekų savaitė.
04.24. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena.
            Atvelykis.
04.26. Sukanka 220 m. kai gimė prancūzų rašytojas, dramaturgas ir poetas Viktoras Hugo
           (Hugo Victor).
            Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena.
04.28. Sukanka 135 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas Konstantinas Jasukaitis.
04.30. Pasaulinė gyvybės diena.
           Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena.
 
GEGUŽĖ
 
05.01. Motinos diena.
            Tarptautinė darbo diena.
            Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
05.03. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
           Saulės diena.
05.06. Sukanka 100 m. kai gimė prozininkas Jonas Mikelinskas.
05.07. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
05.08. Pasaulinė Raudonojo kryžiaus diena.
           Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena.
05.09. Europos diena.
05.12. Sukanka 70 m. kai Padvarninkų kaime gimė dailininkas keramikas Gvidas
           Raudonius.
05.14. Pilietinio pasipriešinimo diena.
05.15. Tarptautinė šeimos diena.
            Steigiamojo Seimo susirinkimo diena.
            Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
05.16. Sukanka 100 m. kai gimė prozininkas Jonas Avyžius.
05.17. Pasaulinė informacinės visuomenės diena.
05.18. Tarptautinė muziejų diena.
            Sukanka 245 m. kai gimė poetas, kunigas Pranas Savickas.
05.21. Pasaulinė mirusių nuo AIDS diena.
           Pasaulinė Kultūrų puoselėjimo diena.
           Lietuvos tautinių bendrijų diena.
05.25. Sukanka 110 m. kai gimė poetas, vertėjas Aleksys Churginas.
05.27. Sukanka 120 m. kai gimė poetas, dramaturgas Stasys Santvaras.
05.28. Sukanka 145 m. kai gimė poetas, rašytojas Oskaras Milašius.
           Sukanka 95 m. kai gimė memuaristė, gydytoja Dalia Grinkevičiūtė.
05.30. Sukanka 110 m. kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, tapytojas Petras
           Markevičius.
05.31. Pasaulinė nerūkymo diena.
 
BIRŽELIS
 
06.01. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
            Sukanka 150 m. kai gimė prozininkė Marija Ivanauskaitė – Lastauskienė
            (viena iš Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjusių seserų).
06.03. Sąjūdžio diena.
06.04. Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena.
06.05. Tėvo diena.
           Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
06.06. Sukanka 210 m. kai gimė rusų rašytojas Ivanas Gončiarovas.
06.07. Sukanka 110 m. kai gimė poetas, vertėjas Aleksys Churginas.
06.12. Sukanka 90 m. kai gimė poetas, satyrikas Gediminas Astrauskas.
06.14. Gedulo ir vilties diena.
           Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.
           Pasaulinė kraujo donorų diena.
           Sukanka 110 m. kai gimė poetas Apolinaras Petras Bagdonas.
06.15. Okupacijos ir genocido diena.
06.16. Sukanka 160 m. kai Ganyprovos kaime gimė dailininkas Zigmas Petravičius.
06.20 Pasaulinė pabėgėlių diena.
06.23. Birželio sukilimo diena.
06.24. Rasos (Joninių) diena.
           Sukanka 265 m. kai gimė vertėjas, Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas
           Giedraitis.
06.26. Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
06.27. Sukanka 90 m. kai gimė dramaturgas, prozininkas Kazys Saja.
06.28. Sukanka 310 m. kai gimė prancūzų filosofas ir rašytojas Žanas Žakas Ruso
           (Rousseau Jean Jasques).
 
LIEPA
 
07.02. Sukanka 145 m. kai gimė vokiečių rašytojas ir poetas Hermanas Hesė (Hesse
           Hermann).
07.05. Sukanka 95 m. kai gimė poetė Liūnė Sutema (tikroji pavardė Zinaida Nagytė –
           Katiliškienė).
07.06. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
           Tautiškos giesmės diena.
07.10. Sukanka 80 m. kai gimė poetė Julija Jekentaitė.
07.11. Pasaulio Gyventojų diena.
07.12. Sukanka 85 m. kai gimė poetė, vertėja Judita Vaičiūnaitė.
07.13. Sukanka 125 m. kai Kuodaičiuose gimė poetas, vertėjas Juozas Stanišauskas.
           Sukanka 95 m. kai gimė poetas Antanas Saulynas.
07.15. Žalgirio mūšio diena.
           Sukanka 70 m. kai gimė poetas, kritikas Vytautas Rubavičius.
07.17 Pasaulio lietuvių vienybės diena.
          S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo diena.
07.18. Sukanka 85 m. kai gimė žurnalistas, rašytojas Romas Masteika.
07.24. Sukanka 220 m. kai gimė prancūzų rašytojas ir dramaturgas Aleksandras Diuma
          (Dumas Alexandre).
07.27. Sukanka 85 m. kai gimė poetas Edvardas Vaitkus.
07.28. Sukanka 95 m. kai gimė prozininkas, kritikas, vertėjas Vytautas Radaitis.
 
RUGPJŪTIS
 
08.06. Sukanka 105 m. kai gimė poetas Jonas Minelga.
08.08. Sukanka 70 m. kai Driežų kaime gimė dailininkė Birutė Stulgaitė.
08.09. Tarptautinė tautos diena.
08.11. Sukanka 125 m. kai gimė anglų vaikų rašytoja Enida Blaiton (Blyton Enid).
08.14. Sukanka 95 m. kai gimė poetas Albinas Slavickas.
           Sukanka 155 m. kai gimė anglų rašytojas, dramaturgas ir poetas Džonas Golsvortis
           (Galsworthy John).
08.15. Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (Žolinė).
           Sukanka 90 m. kai gimė poetė Meilė Kudarauskaitė.
08.23. Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.
           Tarptautinė vergovės panaikinimo diena.
08.24. Sukanka 140 m. kai gimė literatūros ir kultūros, tautosakos tyrinėtojas Mykolas
           Biržiška.
08.29. Sukanka 160 m. kai gimė belgų dramaturgas ir poetas Morisas Meterlinkas
          (Maeterlinck Maurice).
08.31. Laisvės diena.
 
RUGSĖJIS
 
09.01. Pasaulinė taikos diena.
           Mokslo ir žinių diena.
09.02. Baltijos jūros diena.
09.03. Sukanka 135 m. kai gimė poetas. Literatas Kazys Šimonis.
09.04. Sukanka 120 m. kai gimė kritikas, prozininkas, vertėjas Juozas Keliuotis.
           Senelių diena.
09.07. Sukanka 70 m. kai gimė literatūros tyrinėtoja, kritikė Jūratė Sprindytė.
09.08. Šilinė. Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės ir
           Laisvės apgynimo diena.
           Tarptautinė Raštingumo diena.
09.09. Sukanka 90 m. kai gimė prozininkas Vytautas Bubnys.
09.11. Sukanka 85 m. kai gimė poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, publicistas Tomas
           Venclova.
09.13. Sukanka 95 m. kai gimė prozininkas, publicistas, satyrikas Leonas Kiauleikis.
09.17. Sukanka 95 m. kai gimė literatūros ir meno tyrinėtoja Irena Kostkevičiūtė.
09.21. Sukanka 75 m. kai gimė amerikiečių siaubo literatūros kūrėjas Stivenas Kingas
          (King Stephen).
09.22. Baltų vienybės diena.
09.23. Lietuvos žydų genocido diena.
09.24. Pasaulinė kurčiųjų diena.
           Sukanka 90 m. kai gimė poetas Pranas Raščius.
09.25. Sukanka 85 m. kai gimė dramaturgas, prozininkas Raimundas Samulevičius.
           Sukanka 125 m. kai gimė amerikiečių rašytojas Viljamas Folkneris (Faulkner
           William).
09.27. Pasaulinė turizmo diena.
09.28. Lietuvos įkūrėjo LDK Gedimino diena.
           Sukanka 155 m. kai gimė prozininkė Sofija Ivanauskaitė  - Pšibiliauskienė
          (viena iš Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjusių seserų).
09.29. Sukanka 475 m. kai gimė ispanų rašytojas Migelis de Servantesas (Cervantes
           Miguel de).
 
SPALIS
 
10.01. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
            Pasaulinė muzikos diena.
10.02. Angelų sargų diena.
           Sukanka 70 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Algis Kalėda.
            Sukanka 85 m. kai Pavėrių kaime gimė žurnalistas, socialinių mokslų daktaras
           Jonas Dautaras.
10.03. Sukanka 105 m. kai Baltkalnyje gimė poetas Juozas Almis Jūragis.
           Sukanka 70 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Saulius Žukas.
10.04. Pasaulinė gyvūnijos diena.
10.09. Sukanka 65 m. kai gimė prozininkė Zita Čepaitė.
10.10. Pasaulinė psichikos sveikatos diena.
           Vietos savivaldos diena.
           Sukanka 130 m. kai gimė Bosnijos prozininkas ir poetas Ivas Andričius
           (Andric Ivo).
10.11. Sukanka 120 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas, poetas  Bronius Pranskus
           – Žalionis (tikrasis vardas Vaclovas Anskaitis).
10.14. Derliaus diena.
            Sukanka 100 m. kai gimė poetas Stasys Daunys.
10.15. Pasaulinė baltosios lazdelės diena.
10.17. Tarptautinė kovos prieš skurdą diena.
10.18. Sukanka 135 m. kai gimė poetas, vertėjas Adomas Lastas (slapyvardis Juodasis).
           Sukanka 105 m. kai gimė prozininkas Jonas Laucė.
           Sukanka 90 m. kai gimė menotyrininkas, publicistas, poetas Vytautas Landsbergis.
10.19. Sukanka 140 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas Vincas Mickevičius –
           Krėvė.
           Sukanka 80 m. kai gimė prozininkas Petras Šatkus.
10.24. Jungtinių Tautų diena.
           Pasaulinė Informacinių technologijų vystymosi diena.
10.25. Konstitucijos diena.
           Sukanka 80 m. kai gimė poetė Ramutė Girkontaitė.
10.30. Sukanka 95 m. kai Zobielijos kaime gimė dainininkė Stanislava Laurinaitytė.
 
LAPKRITIS
 
11.01. Visų šventųjų diena.
            Sukanka 120 m. kai gimė poetas Juozas Tysliava.
11.02. Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.
           Sukanka 160 m. kai gimė lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas,
           kunigas Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis).
11.03. Sukanka 110 m. kai gimė poetas Stasys Žirgulis.
           Sukanka 90 m. kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Albertas Zalatorius.
11.06. Sukanka 130 m. kai Šėrikų kaime gimė visuomenės veikėjas, publicistas
          Leonardas Šimutis.
11.10. Pasaulinė jaunimo diena.
11.13. Sukanka 110 m. kai gimė prozininkė, pedagogė Stasė Jasiūnaitė.
11.14. Pasaulinė diabeto diena.
           Sukanka 115 m. kai gimė švedų vaikų rašytoja Astrida Lindgren (Lindgren
           Astrid).
11.15. Sukanka 150 m. kai gimė prozininkas, dramaturgas, kritikas, kunigas Julijonas
           Lindė – Dobilas.
11.16. Sukanka 150 m. kai gimė spaudos bendradarbis, publicistas, leidėjas Andrius
           Bulota.
11.17. Tarptautinė studentų diena.
11.18. Latvijos Nepriklausomybės diena.
11.19. Sukanka 75 m. kai gimė prozininkas Pranas Kutkaitis.
11.20. Sukanka 90 m. kai gimė prozininkė, poetė Danutė Žilaitytė – Juškaitienė.
           Sukanka 85 m. kai gimė poetas Vilius Baltrėnas.
11.21. Pasaulinė sveikinimosi diena.
11.23. Lietuvos karių diena.
11.24. Sukanka 115 m. kai gimė prozininkas Justas Pilyponis.
           Sukanka 105 m. kai Kvėdarnoje gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras,
           docentas Juozas Prinčiauskas.
11.27. Advento pradžia.
11.28. Sukanka 115 m. kai gimė italų rašytojas Albertas Moravija (Moravia Alberto).
11.30 Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena.
          Sukanka 355 m. kai gimė anglų satyrikas ir poetas Džonatanas Sviftas (Swift
          Jonathan).
 
GRUODIS
 
12.01. Pasaulinė AIDS diena.
           Sukanka 120 m. kai Užjūryje gimė prozininkas, mokytojas Juozas Baltikauskas.
           Sukanka 110 kai gimė literatūros tyrinėtojas Kostas Doveika.
12.03. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
            Sukanka 165 m. kai gimė lenkų kilmės britų rašytojas Džozefas Konradas
            (Conrad Joseph).
12.05. Sukanka 155 m. kai gimė Juozas Pilsudskis (Josef Klemens Pilsudski) –
           Lenkijos revoliucinis ir valstybės politinis veikėjas, maršalas, diktatorius. Yra
            gyvenęs Adomavo dvare prie Tenenių.
12.08. Sukanka 190 m. kai gimė norvegų rašytojas Bjornstjernė Bjornsonas.
12.10. Tarptautinė žmogaus teisių diena.
12.11. Sukanka 105 m. kai gimė vokiečių rašytojas Heinrichas Belis (Bőll Heinrich).
12.12. Sukanka 200 m. kai gimė dramaturgas, prozininkas Aleksandras Fromas –
           Gužutis.
12.13. Sukanka 225 m. kai gimė vokiečių poetas ir kritikas Heinrichas Heinė (Heine
           Heinrich).
12.17. Sukanka 170 m. kai gimė prozininkas, publicistas Mikalojus Katkus.
12.19. Sukanka 130 m. kai gimė prozininkas, istorikas Petras Tarasenka.
           Sukanka 70 m. kai gimė prozininkė Astrida Petraitytė.
12.23. Sukanka 100 m. kai gimė poetas Jonas Mekas.
12.24. Kūčios.
           Sukanka 105 m. kai gimė poetas, vertėjas, kritikas Eugenijus Matuzevičius.
           Sukanka 100 m. kai gimė literatūros tyrinėtoja Vanda Zaborskaitė.
           Sukanka 80 m. kai gimė poetas, dramaturgas, prozininkas Vytautas Rimavičius.
12.25. Kalėdos.
12.25. Sukanka 95 m. kai gimė prozininkas Petras Skodžius.
 
KITOS DATOS
 
03.15. Sukanka 85 m. kai įsteigta Šilalės viešoji biblioteka. Biblioteka dirbti pradėjo 1937.06.01.
03.15. Sukanka 85 m. kai įsteigta Kvėdarnos viešoji biblioteka.
Sukanka 495 m. kai gimė humanistas, lietuvių raštijos kūrėjas, vertėjas, kunigas Mikalojus Daukša.
Sukanka 230 m. kai Didkiemyje gimė kunigas, kalbininkas Antanas Kasakauskis.
Sukanka 155 m. kai gimė poetas, publicistas Jonas Mačys – Kėkštas.
Sukanka 120 kai Laukuvos valsčiuje gimė pedagogas, bibliotekininkas, Šilalės viešosios bibliotekos įkūrėjas ir pirmasis bibliotekininkas Albinas Monstvilas.
Sukanka 155 m. kai Vilkų Lauko kaime gimė kunigas, Vilniaus krašto lietuvybės žadintojas Pranciškus Raštutis.
Sukanka 185 m. kai Milių vienkiemyje (Kaltinėnų valsčius) gimė kunigas prelatas, teologijos magistras, minerologas Jonas Rodavičius.
Sukanka 155 m. kai gimė kunigas, kanauninkas, Šilalės parapijos administratoriaus pavaduotojas, klebonas Pranciškus Kūdis (1907 – 1909 m. baigęs statyti dabartinę Šilalės bažnyčią).
Sukanka 315 m. kai gimė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos tribunolo maršalka Pranciškus Pilsudskis (Giniota). Jis buvo Pūtvės, Šarkų, Šilalės  ir kitų (apie 20) dvarų savininkas, 1769 m. pastatęs mūrinę Šilalės bažnyčią.
 
Parengė Stefa Minutaitė
ŽYMIŲ 2023 METŲ DATŲ KALENDORIUS

2023 – ieji metai:

Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metai
Klaipėdos krašto metai
Šventojo Juozapato metai
Šilalės miestui 490 metų
Seimas planavo, bet kol kas nepaskelbė – Dariaus ir Girėno „Lituanicos“ skrydžio metais

SAUSIS

01.01. Naujieji metai.
Lietuvos vėliavos diena.
Sukanka 85 m., kai Gulbėse (Šilalės raj.) gimė tautosakininkas Norbertas Vėlius.
Sukanka 75 m., kai gimė prozininkas Antanas Ramonas.
01.02. Sukanka 75 m., kai gimė poetas Jonas Kalinauskas.
Sukanka 65 m., kai gimė poetas, kritikas Vaidotas Daunys.
01.03. Sukanka 100 m., kai gimė poetas Leonardas Matuzevičius.
Sukanka 90 m., kai gimė dramaturgas Regimanatas Kaškauskas.
01.06. Trys Karaliai.
Sukanka 130 m., kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas
Vincas Mykolaitis – Putinas.
01.07. Sukanka 100 m., kai gimė prozininkas Anelius Markevičius.
Sukanka 100 m., kai gimė poetas Anzelmas Matutis.
01.10. Sukanka 140 m., kai gimė rusų romanų ir apsakymų autorius, dramaturgas Aleksėjus Tolstojus.
01.12. Sukanka 115 m., kai gimė prozininkas Kazys Barėnas.
Sukanka 395 m., kai gimė prancūzų prozininkas, poetas, pasakų kūrėjas Šarlis Pero (Charles
Perrault).
01.13. Laisvės gynėjų diena.
01.15 Klaipėdos krašto diena.
01.16. Sukanka 85 m., kai Padvariuose (Šilalės raj.) gimė tautosakininkas, vertėjas Stasys
Skrodenis.
01.15. Sukanka 115 m., kai gimė publicistas, poetas, dramaturgas Stasys Yla.
01.17. Sukanka 110 m., kai gimė prozininkas Vytautas Tamulaitis.
01.22. Sukanka 85 m., kai gimė poetas Antanas Kancevičius.
Sukanka 235 m., kai gimė anglų poetas lordas Baironas.
01.23. Sukanka 240 m., kai gimė prancūzų romanų autorius Stendalis (Stendhal).
01.25. Vilniaus pagarsinimo diena.
Sukanka 110 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas Jurgis Lebedys.
Pusiaužiemis.
01.26. Sukanka 90 m., kai gimė poetas Martynas Vainilaitis.
01.27. Sukanka 115 m. kai gimė filosofas, poetas Antanas Maceina.
Tarptautinė Holokausto aukų diena.
01.28. Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Kostas Kaukas.
Sukanka 150 m., kai gimė prancūzų romanų ir novelių autorė Sidoni Gabrielė Kolet (Colette).
01.30. Sukanka 65 m., kai gimė prozininkas Saulius Tomas Kondrotas.

VASARIS

02.02. Kristaus paaukojimo šventė, Grabnyčios, Perkūno diena.
02.03. Šv. Blažiejus, Linų diena.
02.04. Sukanka 80 m., kai gimė poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas Sigitas Geda.
Pasaulinė kovos su vėžiu diena.
02.05. Šv. Agota, Duonos diena.
02.08. Sukanka 195 m., kai gimė prancūzų mokslinės fantastikos kūrėjas Žiulis Vernas (Verne Jules).
02.09. Sukanka 90 m., kai gimė prozininkas Romualdas Juodeika.
02.10. Sukanka 115 m., kai gimė poetas, vertėjas Kazys Jakubėnas.
Sukanka 125 m., kai gimė vokiečių dramaturgas ir poetas Bertoldas Brechtas.
02.11. Pasaulinė ligonių diena.
02.13. Sukanka 95 m., kai gimė poetas, vertėjas Vytautas Rudokas.
Sukanka 85 m., kai gimė prozininkas Eugenijus Valotka.
Sukanka 120 m., kai gimė prancūzų detektyvinės literatūros kūrėjas Žoržas Simenonas
(Simenon Georges).
02.16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. (105 metų).
Sukanka 80 m., kai gimė prozininkė Bitė Vilimaitė.
02.18. Sukanka 95 m., kai gimė poetas, publicistas, memuaristas Kęstutis Balčiūnas (dirbo
provizoriumi Kvėdarnoje).
02.21. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
Tarmių diena.
Užgavėnės.
02.22. Nusikaltimų aukų diena.
Gavėnios pradžia. Pelenų diena.
02.23. Sukanka 100 m., kai gimė poetas Petras Gaulė.
02.24. Šventas Motiejus, vieversio diena.
Estijos nepriklausomybės diena.
02.27. Sukanka 75 m., kai gimė poetas, prozininkas Ramūnas Kasparavičius.

KOVAS

03.01. Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena.
Sukanka 130 m., kai gimė istorikas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas Juozas Žiugžda.
03.03. Tarptautinė rašytojų diena.
Sukanka 70 m., kai gimė poetas, dramaturgas, prozininkas Juozas Erlickas.
03.04. Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo diena.
Gerumo diena.
Sukanka 100 m., kai gimė poetas Jonas Lapašinskas.
03.06. Sukanka 120 m., kai gimė poetas, vertėjas Kazys Pranas Inčiūra.
Sukanka 90 m., kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Henrikas Algis Čigriejus.
Sukanka 95 m., kai gimė kolumbiečių romanų ir novelių autorius Gabrielis Garsija Markesas
(Garcia Marquez Gabriel).
03.08. Tarptautinė moters diena.
03.09. Lietuvos vardo diena.
Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Bronius Bušma.
Sukanka 105 m., kai gimė amerikiečių detektyvinės literatūros kūrėjas Mikis Spileinas
(Spillane Mickey).
03.10. Sukanka 130 m., kai gimė dramaturgas, vertėjas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis.
Sukanka 125 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas, poetas Zigmas Kuzmickis.
Šventųjų kankinių diena.
40-ies paukščių diena.
03.11. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
03.13. Sukanka 140 m. kai pradėtas leisti laikraštis „Aušra“.
03.16. Knygnešio diena.
Sukanka 140 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas, poetas, kritikas, vertėjas Kazys Puida.
03.20. Pasaulinė žemės diena.
Sukanka 100 m., kai gimė poetė Bronė Liniauskienė.
03.21. Pasaulinė poezijos diena.
Tarptautinė rasinės diskriminacijos diena.
Pavasario lygiadienis.
Tarptautinė miego diena.
03.22. Pasaulinė vandens diena.
Sukanka 155 m., kai gimė dramaturgas, publicistas, filosofas Vydūnas (tikr. Vilius Storosta).
03.24. Sukanka 120 m., kai gimė prozininkas, vertėjas Antanas Poška.
03.25. Gandrinės, gandro šventė.
03.27. Tarptautinė teatro diena.
03.28. Sukanka 75 m., kai gimė poetas Stasys Jonauskas.
03.29. Lietuvos įstojimo į NATO diena.
03.31.Sukanka 145 m., kai gimė istorikas, publicistas, literatūros istorikas Augustinas Janulaitis.

BALANDIS

04.01. Juokų arba melagių diena.
Pasaulinė paukščių diena.
Sukanka 85 m., kai gimė prozininkas, publicistas Laimonas Inis.
04.02. Tarptautinė vaikų knygos diena.
Verbos.
04.04. Sukanka 205 m., kai gimė anglų rašytojas Tomas Main Ridas (Thomas Mayne Reid).
04.05. Sukanka 125 m., kai gimė poetas Jonas Snarskis.
Sukanka 115 m., kai gimė kalbininkas, klasikas, vertėjas Ričardas Mironas.
04.06. Saugaus eismo diena.
Sukanka 115 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas Vladas Kulbokas.
04.07. Pasaulinė sveikatos diena.
04.09. Šv. Velykos.
04.10. Antroji šv. Velykų diena.
04.15. Kultūros diena.
Sukanka 180 m., kai gimė amerikiečių romanų ir novelių autorius Henris Džeimsas (James
Henry).
04.16. Atvelykis.
04.18. Tarptautinė paminklų apsaugos diena.
04.23 – 30 Nacionalinė bibliotekų savaitė.
04.23. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena.
Šv. Jurgis – antrasis Lietuvos globėjas.
04.24. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena.
Sukanka 140 m., kai gimė čekų romanų autorius ir satyrikas Jaroslavas Hašekas (Hašek
Jaroslav).
04.26. Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena.
04.27. Sukanka 165 m., kai gimė poetas, prozininkas Ksaveras Sakalauskas – Vanagėlis.
Medicinos darbuotojų diena.

GEGUŽĖ

05.01. Tarptautinė darbo šventė.
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
1791 m. Pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena.
05.02. Sukanka 150 m., kai gimė poetas Jurgis Baltrušaitis.
05.03. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
Saulės diena.
05.04. Šv. Florijono, gynėjo nuo gaisrų ir audrų diena.
05.06. Sukanka 155 m., kai gimė lenkų romanų autorius Vladislavas Reimontas (Reymont Wlasyslaw
S.).
05.07. Motinos diena.
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
05.08. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena.
05.09. Europos diena.
05.13. Sukanka 80 m., kai gimė poetas, vertėjas Algimantas Mikuta.
05.14. Pilietinio pasipriešinimo diena.
05.15. Tarptautinė šeimos diena.
Steigiamojo seimo susirinkimo diena.
Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Pranas Treinys.
05.17. Pasaulinė informacinės visuomenės diena.
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
Sukanka 85 m., kai gimė prozininkė Milda Telksnytė.
05.18. Sukanka 175 m., kai Lembo kaime (Šilalės r.) gimė lietuvių kalbininkas Kazimieras
Jaunius.
Tarptautinė muziejų diena.
Sukanka 975 m., kai gimė persų poetas Omaras Chajamas (Omar Chajam).
05.20. Sukanka 105 m., kai gimė prozininkas, feljetonistas Juozas Bulota.
Sukanka 80 m., kai gimė poetas, kritikas Vytautas Skripka.
05.21. Sukanka 125 m., kai gimė poetas Salys Šemerys.
05.28. Sukanka 95 m., kai gimė prozininkė Birutė Mackonytė.
Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas Vytautas Martinkus.
Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas, poetas Augustas Tamaliūnas.
05.29. Tarptautinė Jungtinių tautų taikdarių diena.
05.30. Sukanka 90 m., kai gimė poetas, vertėjas Jonas Juškaitis.
05.31. Pasaulinė nerūkymo diena.

BIRŽELIS

06.01. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
Sukanka 75 m., kai gimė poetė Onė Baliukonytė.
06.03. Sąjūdžio diena.
06.04. Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena.
Sukanka 100 m., kai gimė kritikas, feljetonistas Jonas Bulota.
Tėvo diena.
06.05. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
Sukanka 135 m., kai Petkalnyje (Šilalės raj.) gimė poetė, tautosakos rinkėja Joana
Tamašauskaitė – Ragauskienė – Lakštutė.
06.06. Sukanka 90 m., kai gimė amerikiečių romanų autorė Virdžinija Andrus (Andrews Virginia).
06.10. Sukanka 120 m., kai gimė poetas, vertėjas Jonas Graičiūnas.
06.13. Sukanka 70 m., kai gimė poetas Donaldas Kajokas.
06.14. Gedulo ir vilties diena.
Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.
Pasaulinė kraujo donorų diena.
06.15. Okupacijos ir genocido diena.
06.16. Sukanka 170 m., kai gimė poetas, vertėjas Petras Arminas - Trupinėlis.
Sukanka 85 m., kai gimė amerikiečių romanų ir novelių autorė Džoisė Kerolė Outs (Oates
Joyse Carol).
06.22. Sukanka 125 m. kai gimė vokiečių romanų autorius Erikas Marija Remarkas (Remarque Erich
Maria).
06.23. Birželio sukilimo diena.
06.24. Joninės (Rasos diena).
06.26. Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
06.27. Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas Aloyzas Každailis.
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo diena.

LIEPA

07.03. Sukanka 140 m., kai gimė čekų romanų ir novelių autorius Francas Kafka (Kafka Franz).
07.05. Sukanka 130 m., kai gimė prozininkas Jonas Mackevičius - Nord.
07.06. Valstybės( Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
Tautiškos giesmės diena.
Sukanka 95 m., kai gimė poetė Janina Degutytė.
07.10. Sukanka 75 m., kai gimė poetė, prozininkė, dramaturgė Vidmantė Jasukaitytė.
07.11. Pasaulio gyventojų diena.
07.13. Durbės mūšio diena.
07.15. Žalgirio mūšio diena.
Sukanka 90 m., kai perskridę Atlantą žuvo S. Darius ir S. Girėnas.
07.17. Pasaulio lietuvių vienybės diena.
07.19. Sukanka 130 m., kai gimė rusų poetas ir dramaturgas Vladimiras Majakovskis.
07.21. Sukanka 130 m., kai gimė poetas, dramaturgas Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus).
07.23. Sukanka 135 m., kai gimė amerikiečių detektyvinės literatūros kūrėjas Raimondas Čandleris
(Chandler Raymond).
07.30. Jūros diena.
07.31. Medininkų žudynių diena.

RUGPJŪTIS

08.07. Sukanka 165 m. kai gimė spaudos darbuotojas Martynas Jankus (redagavo „Aušrą“, „Varpą“).
08.10. Šv. Laurynas – bibliotekininkų globėjas.
Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas, publicistas Stasys Kašauskas.
08.12. Tarptautinė jaunimo diena.
Sukanka 100 m., kai gimė poetė, prozininkė, dramaturgė Birutė Pūkelevičiūtė.
08.15. Žolinė – Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė.
08.17. Sukanka 75 m., kai gimė kritikas Valentinas Sventickas.
08.20. Sukanka 110 m., kai gimė literatūros ir švietimo tyrinėtoja Meilė Lukšienė.
08.23. Juodojo Kaspino diena.
Baltijos kelias.
Sukanka 100 m., kai gimė literatūros tyrinėtoja Regina Mikšytė.
08.31. Laisvės diena.

RUGSĖJIS

09.01. Mokslo ir žinių diena.
Sukanka 110 m., kai Pajūralyje (Šilalės raj.) gimė prozininkė, poetė Stasė Pipiraitė –
Tomarienė.
09.04. Sukanka 150 m., kai gimė poetas, vertėjas, tautosakininkas Adolfas Sabaliauskas – Žalia Rūta.
09.06. Sukanka 90 m., kai gimė poetas Petras Panavas.
09.08. Vytauto Didžiojo karūnavimo diena.
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena).
Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
Tarptautinė raštingumo diena.
09.16. Sukanka 110 m. kai gimė vertėjas, kritikas Steponas Skeivys.
09.18. Sukanka 150 m., kai gimė kunigas, Biblijos vertėjas Juozapas Skvireckas.
09.21. Tarptautinė taikos diena.
09.22. Baltų vienybės diena.
Sukanka 75 m., kai Dirgėluose (Šilalės raj.) gimė poetė Marija Jurgelevičienė.
09.23. Lietuvos žydų genocido atminimo diena.
09.24. Pasaulinė kurčiųjų diena.
09.26. Europos kalbų diena.
09.27. Pasaulinė turizmo diena.
09.28. Vilniaus įkūrėjo, Didžiojo kunigaikščio Gedimino, diena.
Tuskulėnų aukų atminimo diena.
09.29. Pasaulinė širdies diena.
09.30. Tarptautinė vertėjų diena.

SPALIS

10.01. Pasaulinė muzikos diena.
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Sukanka 70 m., kai gimė poetas Liutauras Degėsys.
10.04. Sukanka 130 m., kai Vytogaloje gimė transatlantinis lakūnas Stasys Girėnas.
Pasaulinė gyvūnijos diena.
Sukanka 95 m., kai gimė poetas Juozas Macevičius.
10.05. Tarptautinė mokytojų diena.
Sukanka 85 m., kai gimė prozininkas Jurgis Gimberis
10.07. Krašto apsaugos diena.
10.10. Sukanka 75 m., kai gimė poetas, prozininkas Rimantas Vanagas.
Sukanka 110 m., kai gimė prancūzų romanų autorius Klodas Simonas (Simon Claude).
Pasaulinė psichinės sveikatos diena.
Vietos savivaldos diena.
10.12. Sukanka 115 m., kai gimė vertėjas Vytautas Kauneckas.
10.14. Karaliaus Mindaugo vardo diena.
Derliaus diena.
10.15. Tarptautinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena.
Sukanka 90 m., kai gimė dramaturgas, prozininkas Juozas Glinskis.
10.16. Sukanka 135 m., kai gimė amerikiečių dramaturgas ir poetas, Nobelio literatūros premijos laureatas
Judžinas O`Nilas (O`Neill Eugene).
10.17. Tarptautinė kovos su skurdu diena.
10.19. Sukanka 70 m., kai gimė prozininkas Vydas Astas.
10.20. Sukanka 90 m., kai gimė prozininkas Mykolas Sluckis.
10.24. Tarptautinė Jungtinių tautų organizacijos diena.
Sukanka 115 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas Rapolas Šaltenis.
10.25. Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena.
Sukanka 85 m., kai gimė poetas Kostas Federavičius.
10.27. Sukanka 100 m., kai gimė prozininkas, vertėjas Antanas Pakalnis.
10.28. Sukanka 230 m., kai gimė istorikas, folkloristas, vertėjas Simonas Daukantas.

LAPKRITIS

11.01. Visų šventųjų diena.
11.02. Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.
11.03. Sukanka 95 m., kai gimė poetas Kęstutis Genys.
11.06. Sukanka 85 m., kai gimė poetas, prozininkas, dailininkas Leonardas Gutauskas.
11.07. Sukanka 110 m., kai gimė prancūzų romanų autorius, žurnalistas ir dramaturgas, Nobelio premijos
laureatas Alberas Kamiu.
11.08. Europos sveikos mitybos diena.
11.08 – 14. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.
11.14. Pasaulinė diabeto diena.
11.16. Sukanka 130 m., kai gimė poetas, dramaturgas Kazys Binkis.
Tarptautinė Tolerancijos diena.
Tarptautinė nerūkymo diena.
Pasaulinė filosofijos diena.
11.17. Tarptautinė studentų diena.
11.18. Latvijos Nepriklausomybės diena.
11.19. Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti.
11.20. Sukanka 80 m., kai gimė poetė, dramaturgė Violeta Palčinskaitė.
Sukanka 165 m., kai gimė švedų romanų ir novelių autorė Selma Lagerliof (Lagerlöf Selma).
11.21. Pasaulinė televizijos diena.
Sukanka 85 m. kai gimė prozininkas Romas Sadauskas.
11.22. Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Juozas Marcinkus.
11.23. Lietuvos kariuomenės diena.
Sukanka 95 m., kai gimė prozininkė Teresė Mikeliūnaitė.
Sukanka 95 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Vytautas Kubilius.
11.26. Sukanka 70 m., kai gimė poetas Antanas A. Jonynas.
11.29. Draugo diena.
11.30. Mažosios Lietuvos diena.
Šv. Andrėjus, saulės grįžtuvių laukimo pradžia.
Sukanka 115 m., kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas, kritikas Julius Būtėnas.

GRUODIS

12.01. Pasaulinė AIDS diena.
12.03. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
Sukanka 95 m., kai gimė poetas Eduardas Selelionis.
Advento pradžia.
12.05. Padėkos savanoriams diena.
12.07. Sukanka 100 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas Vincas Auryla.
12.08. Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo diena.
12.10. Tarptautinė žmogaus teisių diena.
12.13. Šv. Liucija, šviesos diena.
12.14. Sukanka 100 m., kai gimė poetas, prozininkas, kritikas Antanas Jonynas.
12.19. Sukanka 160 m., kai gimė prozininkas, vertėjas Pranas Mašiotas.
12.21. Sukanka 105 m. kai gimė poetas Vytautas Eidukaitis.
12.22. Žiemos saulėgrįža, elnio devyniaragio šventė
12.24. Šv. Kūčios.
Sukanka 225 m. poetas Adomas Mickevičius.
Sukanka 110 m., kai gimė poetas, prozininkas Petras Kondrotas.
12.25. Šv. Kalėdos – Kristaus gimimas.
12.26. Antroji šv. Kalėdų diena.
12.31. Sukanka 165 m., kai gimė prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas Vincas
Kudirka.

2024 m. sausis

2019.01.01 Sukanka 310 metai kai gimė evangelikų liuteronų kunigas, grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis.

Parengė Informacijos išteklių ir metodikos skyriaus vedėja Stefa Minutaitė

ŽYMIŲ 2024 METŲ DATŲ KALENDORIUS

Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. paskelbė:
NATO ir Europos Sąjungos metai
Dainų šventės metai
Diplomatų Lozoraičių metai

Siūloma skelbti:
Antano Smetonos metais

Akcijos:
Vasario pradžioje – Saugesnio interneto savaitė.
Spalio pradžioje – Senjorų dienos internete

SAUSIS
01.01.  Naujieji metai.
Lietuvos vėliavos diena.
Sukanka 50 m.. kai gimė dailės istorikė, rašytoja Kristina Sabaliauskaitė.
           Sukanka  310 m., kai gimė kunigas, mokytojas, poetas Kristijonas Donelaitis.
           Sukanka  135 m., kai gimė kompozitorius ir dirigentas Juozas Tallat-Kelpša.
           Sukanka 105 m., kai gimė choreografas, profesorius Juozas Lingys.
           Sukanka 80 m., kai gimė satyrikė, rašytoja Rita Vinciūnienė.
           Sukanka 85 m., kai gimė vertėjas, prozininkas Vygandas Račkaitis.
           Sukanka 105 m., kai gimė amerikiečių rašytojas Džeromas Deividas Selindžeris.
01.02.  Sukanka 145 m., kai gimė inžinierius, publicistas,Vasario 16-osios Akto signataras
Steponas Kairys.
Sukanka 90 m., kai gimė vertėjas Algimantas Gudaitis.
Sukanka 100 m., kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas Antanas Paulavičius.
01.03.  Sukanka 110 m., kai gimė poetas Petras Zablockas.
Sukanka 50 m., kai gimė prozininkas Justinas Žilinskas.
01.06. Trys Karaliai.
01.07. Sukanka 90 m., kai gimė prozininkas Kazys Paulauskas.
01.08. Sukanka 80 m., kai gimė vertėjas Povilas Gasiulis.
01.13. Laisvės gynėjų diena.
           Sukanka 95 m., kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Vincas Giedra.
01.19. Sukanka 215 m., kai gimė amerikiečių siaubo literatūros kūrėjas Edgaras Alanas Po.
01.23. Sukanka 115 m., kai gimė prozininkas Stasys Tamulaitis.
01.24. Sukanka 115 m., kai gimė poetas, prozininkas Linas Valbasys.
01.22. Sukanka 175 m., kai gimė švedų dramaturgas ir romanų autorius Augustas Strindbergas.
01.24. Sukanka 115 m., kai gimė poetas Linas Valbasys.
01.26. Sukanka 210 m., kai gimė poetas, švietėjas Kajetonas Aleknavičius.
           Sukanka 85 m., kai gimė poetas, vertėjas Vladas Baltuškevičius.
01.28. Sukanka 120 m., kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Teofilis Tilvytis.
           Sukanka 90 m., kai gimė poetas, prozininkas Vytautas Barauskas.
01.30. Sukanka 90 m., kai gimė kompozitorius Algimantas Raudonikis.
01.31. Sukanka  85 m., kai gimė filolosofas, politikas, Kovo 11-osios Akto signataras
           Romualdas Ozolas.

VASARIS
02.02. Grabnyčios.
02.05. Sukanka 115 m., kai gimė istorikas, kultūros ir meno tyrinėtojas Jurgis Jurginis.
           Sukanka 80 m., kai gimė vertėja Violeta Tauragienė.
02.06. Sukanka 65 m., kai gimė prozininkas, kritikas Jaroslavas Melnikas.
02.07. Sukanka 65 m., kai gimė poetas, kritikas  Valdemaras Kukulas.
02.11. Pasaulinė ligonių diena.
02.12. Sukanka 100 m., kai gimė rašytojas Albertas Vytautas Misevičius.
02.13. Užgavienės.
02.14. Sukanka 40 m., kai gimė poetė Ilzė Butkutė.
           Pelenų diena. Gavėnios pradžia.
02.16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
           Sukanka 90 m., kai gimė filosofas, profesorius, Kovo 11-osios Akto signataras
           Bronius Genzelis.
02.20. Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Leonas Zaleckis.
02.21. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
            Sukanka 205 m., kai Vankiuose (Šilalės raj.) gimė kunigas, švietėjas Jonas Lechavičius.
02.22. Tarptautinė nusikaltimų aukų rėmimo diena.
02.24. Sukanka 60 m., kai gimė poetas, vertėjas Kęstutis Navakas.
           Sukanka 125 m., kai gimė vokiečių vaikų rašytojas Erikas Kestneris.
           Estijos nepriklausomybės diena.
02.26. Sukanka 205 m., kai gimė kunigas, religinių raštų leidėjas ir vertėjas Vincentas Juzumas.
           Sukanka 130 m., kai Kusiuose gimė aktorius Juozas Siparis.
02.28. Sukanka 95 m., kai Upynoje (Šilalės raj.) gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Jonas
          Kaminskas.
          Sukanka 85 m., kai gimė poetas, prozininkas, publicistas, kritikas Aleksandras Šidlauskas
02.29. Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas Justinas Sajauskas.

KOVAS
03.01. Sukanka 155 m., kai gimė teisininkas, dramaturgas, priverstinis emigrantas
            Juozas Vilkutaitis- Keturakis.
            Sukanka 100 m., kai gimė tautosakininkas Kazys Grigas.
03.02. Sukanka 125 m., kai gimė mokytojas, rašytojas Juozas Paukštelis.
03.03. Tarptautinė rašytojų diena.
03.04. Sukanka 130 m., kai gimė rašytoja, pedagogė Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė.
           Lietuvos globėjas šv. Kazimieras.
03.07. Sukanka 80 m., kai gimė japonų romanų autorius, dramaturgas ir poetas Kobo Abė.
03.08. Tarptautinė moters diena.
03.09. Sukanka 100 m., kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Vytautas Galinis.
03.11.Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
03.15. Sukanka 85 metų, kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Mykolas Karčiauskas.
03.16. Sukanka 85 m., kai gimė poetas, vertėjas Jonas Strielkūnas.
           Knygnešio diena.
03.18. Sukanka 50 m., kai gimė prozininkė Vaida Marija Knabikaitė.
03.19. Sukanka 80 m., kai gimė muziejininkė, kraštotyrininkė Aldona Gedvilienė.
03.20. Žemės diena.
           Sukanka 95 m., kai gimė poetas Bronius Mackevičius.
03.21. Pasaulinė poezijos diena.
           Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena.
           Sukanka 90 m., kai gimė poetas Albinas Bernotas.
03.23. Sukanka 115 m., kai gimė eseistas, publicistas, kritikas, poetas, vertėjas, priverstinis
           emigrantas Bronys Raila.
           Sukanka 55 m., kai gimė poetė, prozininkė, aktorė Birutė Marcinkevičiūtė (Birutė Mar).
03.24. Verbos.
03.25. Sukanka 115 m., kai gimė rašytojas Petras Cvirka.
03.27. Tarptautinė teatro diena.
03.29. Lietuvos įstojimo į NATO diena (Sukanka 20 metų).
           Sukanka 95 m., kai Gūbriuose gimė Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, žurnalistas, pedagogas Albinas Kentra.
03.31. Velykos.
           Sukanka 215 m., kai gimė rusų romanų ir apsakymų autorius, dramaturgas Nikolajus
           Gogolis.

BALANDIS
04.01. Sukanka 95 m., kai gimė čekų ir prancūzų rašytojas, poetas Milanas Kundera.
04.02. Sukanka 135 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas, diplomatas, išeivis
           Ignas Šeinius.
           Tarptautinė vaikiškos knygos diena.
04.03. Sukanka 90 m., kai gimė vertėjas Alfonsas Tekorius.
04.04. Sukanka 60 m., kai gimė poetė, eseistė Elena Karnauskaitė.
04.05. Sukanka 95 m., kai gimė mokytoja, poetė Vilija Šulcaitė.
04.07. Pasaulinė sveikatos diena.
           Atvelykis.
04.09. Sukanka 155 m., kai gimė kompozitorius, vargonininkas, dirigentas, profesorius
           Juozas Naujalis.
04.10. Sukanka 90 m., kai gimė poetas Aleksas Dabulskis.
04.11. Sukanka 145 m., kai gimė rašytojas Jonas Biliūnas.
           Sukanka 90 m., kai gimė poetė Vitalija Bogutaitė.
04.14. Verbų sekmadienis.
           Sukanka 100 m., kai gimė rašytojas, priverstinis emigrantas Eduardas Cinzas.
04.15. Sukanka 40 m., kai gimė poetė Indrė Valantinaitė.
           Kultūros diena.
04.16. Sukanka 180 m., kai gimė prancūzų prozininkas, Nobelio literatūros premijos laureatas
           Anatolis Fransas.
04.17. Sukanka 100 m., kai gimė vertėja Aldona Merkytė.
           Sukanka 40 m., kai gimė poetas, dramaturgas, žurnalistas Mindaugas Nastaravičius.
04.18. Sukanka 85 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas Romualdas Granauskas.
           Tarptautinė paminklų apsaugos diena.
04.21. Sukanka 75 m., kai gimė bibliografas, raštijos ir knygų istorijos tyrinėtojas Domas Kaunas.
04.23-29 Nacionalinė Lietuvos bibliotekų  savaitė.
           Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena.
           Sukanka 125 m., kai Rusijoje gimė amerikiečių romanų autorius Vladimiras Nabokovas.
04.24. Sukanka 60 m., kai gimė poetas Albinas Galinis.
04.27. Sukanka 115 m., kai gimė rašytojas Juozas Baltušis.
           Sukanka 70 m., kai gimė prozininkė, vertėja Irena Buivydaitė.
04.28. Sukanka 100 m., kai gimė aktorius, režisierius Donatas Banionis.
           Sukanka 80 m., kai gimė poetas, prozininkas Algimantas Kaminskas.
           Sukanka 45 m.. kai gimė poetė, prozininkė Agnė Žagrakalytė.
04.30. Sukanka 65 m., kai gimė poetė, dramaturgė, eseistė Dovilė Zelčiūtė.

GEGUŽĖ
05.01. Tarptautinė darbininkų diena.
           Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą diena (Sukanka 20 metų).
           Sukanka 65 m., kai Vytogaloje (Šilalės raj.) gimė poetė Birutė Kelpšaitė.
05.02. Sukanka 125 m., kai gimė poetas, prozininkas Juozas Žlabys-Žengė.
05.03. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
           Sukanka 90 m., kai gimė prozininkas Leonidas Jacinevičius.
05.05. Motinos diena.
           Sukanka 145 m., kai gimė spaudos darbuotojas, vertėjas, kritikas, Vasario 16-osios Akto
           signataras Jurgis Šaulys.
           Sukanka 95 m., kai gimė istorikas Vytautas Merkys.
05.07. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
           Sukanka 80 m., kai gimė vertėjas, prozininkas Tedoras Četrauskas.
05.08. Sukanka 130 m., kai gimė poetas Zigmas Gėlė (Gaidamavičius).
05.09. Sukanka 35 m., kai gimė poetas, literatūrologas, kritikas Vainius Bakas.
           Europos diena.
05.10. Sukanka 75 m., kai gimė vertėja Zita Marienė.
05.12. Sukanka 95 m., kai gimė poetė Janina Jovaišaitė.
05.15. Tarptautinė šeimos diena.
           Steigiamojo Seimo diena.
05.17. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
           Pasaulinė informacinės visuomenės diena.
05.18. Sukanka 120 m., kai Maldūnuose (Šilalės raj.) gimė poetas Julius Savickis (slp. Julius
           Lendrė).
05.20. Sukanka 225 m., kai gimė prancūzų romanų ir apsakymų autorius Onore de Balzakas.
05.21. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.
           Sukanka 85 m., kai gimė poetas Rimgaudas Graibus.
05.22. Sukanka 165 m., kai gimė škotų detektyvinės literatūros kūrėjas Artūras Konanas Doilis.
           Sukanka 55 m., kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Tadas Žvirinskis.
05.28. Sukanka 115 m., kai gimė tekstologas, vertėjas Aleksandras Žirgulys.
05.29. Sukanka 90 m., kai gimė poetė, prozininkė Antanina Garmutė.
           Sukanka 150 m., kai gimė anglų rašytojas, poetas ir žurnalistas Gilbertas Kitas Čestertonas.
05.30. Sukanka 415 m., kai gimė kunigas, poetas, lietuviškos raštijos kūrėjas Danielius Kleinas.
05.31. Sukanka 85 m., kai gimė vertėjas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas Gražvydas Kirvaitis.
           Pasaulinė nerūkymo diena.

BIRŽELIS
06.01. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
06.02. Tėvo diena.
06.03. Sukanka 100 m., kai gimė rašytojas, priverstinis emigrantas Albinas Baranauskas.
            Sąjūdžio diena.
06.05. Tarptautinė aplinkos apsaugos diena.
           Sukanka 105 m., kai gimė amerikiečių vaikų rašytojas Ričardas Skeris.
06.06. Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas, eseistas Laimonas Tapinas.
           Sukanka 225 m. kai gimė rusų poetas ir prozininkas Aleksandras Puškinas.
06.14. Gedulo ir vilties diena.
06.15.  Okupacijos ir genocido diena.
06.16. Sukanka 205 m., kai gimė kunigas, leksikografas, tautosakininkas, etnografas
           Antanas Juška.
06.18. Sukanka 95 m., kai gimė rašytojas, vertėjas Grigorijus Kanovičius.
           Sukanka 45 m, kai gimė prozininkė Akvilina Cicėnaitė.
06.19. Sukanka 120 m., kai gimė kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas
           Balys Dvarionas.
           Sukanka 200 m., kai Beržėje (Šilalės raj.) kunigas, religinės literatūros leidėjas
           Norbertas Gedgaudas.
06.23. Sukanka 135 m., kai gimė rusų poetė Anna Achmatova.
06.24. Rasos (Joninių) diena.
06.26. Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
06.27. Sukanka 95 m., kai gimė poetas, prozininkas Vladas Kalvaitis.
06.28. Sukanka 200 m., kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas Vladas Suchockis – Audronaša.
06.30. Sukanka 60 m., kai gimė poetė, prozininkė, eseistė Sara Poisson.

LIEPA
07.01. Sukanka 220 m., kai gimė prancūzų rašytoja Žorž Sand.
07.02. sukanka 115 m. kai gimė tautosakininkas, etnologas Jonas Balys.
07.03. Sukanka 100 m., kai gimė prozininkas Vladas Minius.
07.06. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
07.07. Sukanka 120 m., kai gimė poetas, priverstinis emigrantas Jonas Aistis (Kossu-
          Aleksandravičius, Aleksandriškis).
07.10. Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas Petras Venclova.
07.11. Sukanka 235 m., kai gimė poetas, 1831 m. sukilėlis Silvestras Valiūnas.
07.12. Sukanka 115 m., kai gimė aktorė, režisierė, vertėja Kazimiera Kymantaitė.
           Sukanka 120 m., kai gimė Čilės poetas Pablas Neruda.
07.14. Sukanka 80 m., kai gimė poetas, prozininkas Liudas Gustainis.
07.15. Sukanka 105 m., kai gimė poetas, priverstinis emigrantas Alfonsas Nyka - Nyliūnas.
           Žalgirio mūšio diena.
07.17. Pasaulio lietuvių vienybės diena.
           S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo diena.
07.18. Sukanka 45 m., kai gimė prozininkė, eseistė Daina Opolskaitė.
07.20. Sukanka 105 m., kai gimė prozininkas Jonas Mačiulis.
07.21. Sukanka 125 m., kai gimė amerikiečių rašytojas Ernestas Hemingvėjus.
07.24. Sukanka 160 m., kai gimė teisininkas, profesorius, rašytojas Antanas Kriščiukaitis-
           Aišbė.
           Sukanka 110 m., kai gimė rašytojas, kalintas sovietinių okupantų Jonas Dovydaitis.
           Sukanka 90 m., kai gimė geografas, kraštotyrininkas, publicistas, profesorius
           Česlovas Kudaba.
07.25. Sukanka 100 m., kai gimė vertėjas Vytautas Visockas.
07.26. Sukanka 95 m., kai gimė kalbininkas, vertėjas Algirdas Sabaliauskas.
07.29. Sukanka 70 m., kai gimė prozininkas Saulius Stoma.
07.30. Sukanka 120 m., kai gimė bibliografas Izidorius Kisinas.

RUGPJŪTIS
08.01. Sukanka 205 m., kai gimė amerikiečių romanų autorius Hermanas Melvilis.
08.02. Sukanka 475 m., kai gimė memuaristas, Trakų ir Vilniaus vaivada Mikalojus Kristupas
           Radvila – Našlaitėlis.
           Sukanka 100 m., kai gimė amerikiečių prozininkas, dramaturgas Džeimsas Boldvinas.
08.03. Sukanka 115 m., kai gimė prozininkė, vertėja Liūnė Janušytė.
08.04. Sukanka 165 m., kai gimė norvegų romanų autorius Knutas Hamsunas.
08.08. Sukanka 95 m., kai gimė prozininkas Vytautas Ažušilis.
           Sukanka 60m., kai gimė prozininkė Ilona Ežerinytė.
08.09. Tarptautinė tautos diena.
            Sukanka 120 m., kai gimė prozininkas Juozas Sokas.
08.10. Sukanka 150 m., kai gimė mokytojas, matematikas, teisininkas, Vasario
            16-osios Akto signataras, Lietuvos Prezidentas, priverstinis emigrantas
           Antanas Smetona.
08.13. Sukanka 80 m., kai gimė prozininkas, vertėjas Banguolis Balaševičius.
           Sukanka 65 m., kai gimė poetė, prozininkė Jūratė Sučylaitė.
08.14. Sukanka 90 m., kai gimė literatūros tyrinėtoja ir kritikė Elena Bukelienė.
           Sukanka 60 m., kai gimė prozininkė, vertėja Dalia Staponkutė.
08.15. Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (Žolinė).
08.16. Sukanka 125 m., kai gimė mokytoja, istorikė, filosofė, profesorė, priverstinė emigrantė
           Vanda Daugirdaitė - Sruogienė.
08.17. Sukanka 85 m., kai gimė rašytojas Jonas Mačiukevičius.
08.18. Sukanka 100 m., kai gimė prozininkė Elena Spurgaitė.
08.19. Sukanka 105 m., kai Pajūryje gimė dainininkas, pedagogas, profesorius Zenonas Paulauskas.
08.20. Sukanka 120 m., kai gimė poetas Leonas Skabeika.
          Sukanka 95 m., kai gimė vertėja Danutė Krištopaitė.
           Sukanka 85 m., kai gimė poetė Ona Dovidavičiūtė.
08.21. Sukanka 65 m., kai gimė poetas, dramaturgas, literatūros kritikas Liudvikas Jakimavičius.
08.22. Sukanka 95 m., kai gimė poetas, vertėjas Alfonsas Maldonis.
08.23. Sukanka 445 m., kai gimė lietuvių raštijos pagrindėjas, leksikografas, profesorius
           Konstantinas Sirvydas.
           Juodojo kaspino diena.
           Sukanka 35 m., kai vyko Baltijos kelias.
           Sukanka 85 m., kai buvo pasirašyta Molotovo-Ribentropo sutartis ir slaptieji protokolai.
 08.27. Sukanka 140 m., kai gimė poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas, kritikas Liudas Gira.
            Sukanka 100 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas Ignas Pikturna.
08.28. Sukanka 275 m., kai gimė vokiečių poetas, dramaturgas ir romanų autorius Johanas
           Volfgangas fon Getė.
08.29. Sukanka 100 m., kai gimė poetas, vertėjas Petras Keidošius.
08.31. Sukanka 140 m., kai gimė rašytojas, aktorius ir režisierius Bronius Laucevičius – Vargšas.
           Laivės diena.

RUGSĖJIS
09.01. Pasaulinė taikos diena.
           Mokslo ir žinių diena.
09.02. Sukanka 70 m., kai gimė poetė, prozininkė Violeta Šoblinskaitė.
09.05. Sukanka 35 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas Tomas Dirgėla.
09.06. Sukanka 95 m., kai gimė istorikas, profesorius Edvardas Gudavičius.
09.08. Šilinė. Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės
           ir Laisvės apgynimą diena.
           Tarptautinė raštingumo diena.
09.12. Sukanka 245 m., kai gimė poetas, vertėjas Kiprijonas Juozapas Zabitis – Nezabitauskis.
09.15. Sukanka 235 m., kai gimė amerikiečių romanų autorius Džeimsas Fenimoras Kuperis.
09.17. Sukanka 85 m., kai gimė poetas Mindaugas Stundžia.
09.20. Sukanka 155 m., kai gimė kunigas, prozininkas, literatūros istorikas ir   kritikas, publicistas
          Juozas Tumas-Vaižgantas.
          Sukanka 160 m., kai gimė dramaturgas, prozininkas, publicistas Antanas Vilkutaitis
          – Keturakis.
          Sukanka 70 m., kai gimė poetas, prozininkas, vertėjas Arvydas Genys.
09.22. Baltų vienybės diena.
09.23. Sukanka 115 m., kai gimė dramaturgas, prozininkas Vincas Adomėnas.
09.24. Sukanka 100 m., kai Dargaliuose gimė kunigas prelatas Stasys Žilys.
09.25. Sukanka 45 m., kai gimė prozininkė Rebeka Una.
09.26. Sukanka 110 m., kai gimė prozininkas, priverstinis emigrantas Marius Katiliškis (tikr.
           Albinas Vaitkus).

SPALIS
10.01. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
           Pasaulinė muzikos diena.
           Sukanka 95 m., kai Jomantuose gimė istorikas, bibliografas, humanitarinių mokslų daktaras Edvardas Vidmantas.
           Sukanka 80m., kai gimė poetas, prozininkas ir publicistas Stanislovas Abromavičius.
           Sukanka 70 m., kai gimė poetas Alis Balbierius.
10.02. Angelų sargų diena.
            Sukanka 120 m., kai gimė anglų rašytojas Greihemas Grinas.
10.03. Sukanka 105 m., kai gimė poetas Eduardas Mieželaitis.
           Sukanka 75 m., kai gimė poetas, prozininkas Alvydas Augustinas Jegelevičius.
10.05. Tarptautinė mokytojų diena.
            Sukanka 65 m., kai gimė prozininkė Birutė Jonuškaitė.
10.06. Sukanka 415 m., kai gimė teologas, Istorikas, profesorius Albertas Vijūkas - Kojelavičius.
10.07. Sukanka 110 m., kai gimė poetas, vertėjas Kazys Papečkys.
10.08. Sukanka 90 m., kai gimė prozininkas Icchokas Meras.
10.10. Sukanka 90 m., kai gimė rašytojas Raimundas Kašauskas.
           Vietos savivaldos diena.
10.12. Derliaus diena.
10.13. Sukanka 95 m., kai gimė literatūros ir tautosakos tyrinėtojas  Donatas Sauka.
            Sukanka 105 m., kai gimė poetas Paulius Drevinis.
            Sukanka 70 m., kai gimė dramaturgas, poetas  Rolandas Rastauskas.
10.14. Sukanka 70 m., kai gimė poetas, prozininkas, literatūros kritikas Liudvikas Gadeikis.
10.15. Pasaulinė baltosios lazdelės diena.
10.16. Sukanka 170 m., kai gimė airių poetas, kritikas ir vertėjas Oskaras Vaildas.
10.18. Sukanka 115 m., kai gimė kritikas, literatūros tyrinėtojas, poetas, vertėjas, pedagogas Kostas
           Korsakas.
10.19. Sukanka 85 m., kai gimė poetas, prozininkas, kritikas Algimantas Bučys.
10.22. Sukanka 70 m., kai gimė poetas, bardas Edmundas Janušaitis.
10.23. Sukanka 265 m., kai gimė publicistas, giesmių eiliuotojas Zigfridas Ostermejeris.
10.24. Jungtinių tautų organizacijos diena.
           Pasaulinė informacinių technologijų vystymosi diena.
10.25. Konstitucijos diena.
10.26. Sukanka 225 m., kai gimė  istorikas, filologas, poetas, tautosakininkas Simonas Stanevičius.
10.31. Sukanka 65 m., kai gimė prozininkė, eseistė Danutė Klainauskaitė.

LAPKRITIS
11.01. Visų šventųjų diena.
11.02. Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.
11.06. Sukanka 145 m., kai gimė kalbininkas, profesorius Kazimieras Būga.
11.08. Sukanka 110 m., kai gimė kalbininkas, vertėjas, pedagogas Jonas Kabelka.
11.09. Sukanka 90 m., kai gimė kalbininkė, tekstologė Birutė Vanagienė.
11.10. Pasaulinė jaunimo diena.
           Sukanka 265 m., kai gimė vokiečių poetas ir dramaturgas Frydrichas fon Šileris.
11.11 – 11.17 Šiaurės šalių literatūros savaitė.
11.14. Pasaulinė diabeto diena.
           Sukanka 140 m., kai gimė kunigas pranciškonas, Pajūrio Pranciškonų vienuolyno įkūrėjas Pranciškus Kazimieras Čepulis.
11.17. Sukanka 120 m., kai gimė mokytoja, poetė, vertėja Salomėja Nėris.
11.18. Latvijos Nepriklausomybės diena.
11.19. Sukanka 65 m., kai gimė poetas Stasys Stacevičius.
11.21. Sukanka 330 m., kai gimė prancūzų satyrikas ir filosofas Volteras.
11.22. Sukanka 60 m., kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas Robertas Kundrotas.
11.23. Lietuvos karių diena.
11.27. Sukanka 80 m., kai gimė žurnalistė, publicistė, poetė Dalia Teišerskytė.
11.28. Sukanka 85 m., kai gimė poetas Vytautas Onaitis.
           Sukanka 75 m., kai gimė prozininkė Vanda Juknaitė.
11.30. Mažosios Lietuvos diena.

GRUODIS
12.01. Pasaulinė AIDS diena.
           Advento pradžia.
12.02. Sukanka 140 m., kai gimė advokatas, bibliografas, kultūros istorikas, priverstinis
           emigrantas Vaclovas Biržiška.
12.03. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
12.09. Sukanka 115 m., kai gimė poetė, vertėja Ona Miciūtė.
12.10. Tarptautinė žmogaus teisių diena.
12.11. Sukanka 70 m., kai gimė rašytoja, žurnalistė Audronė Urbonaitė.
12.13. Sukanka 160 m., kai gimė poetas, vertėjas, publicistas Juozas Andziulaitis – Kalnėnas.
12.15. Sukanka 75 m., kai gimė prozininkė, dramaturgė Kristina Gudonytė.
12.20. Sukanka 140 m., kai gimė kompozitorius, dirigentas, profesorius Juozas Gruodis.
           Sukanka 105 m., kai gimė kompozitorius, profesorius Eduardas Balsys.
           Sukanka 55 m., kai gimė poetas Dainius Dirgėla.
           Sukanka 70 m., kai gimė poetas, prozininkas Juozas Mečkauskas – Meskela.
           Sukanka 85 m., kai gimė vertėja, kritikė, diplomatė Halina Kobeckaitė.
12.24. Kūčios.
           Sukanka 125 m., kai gimė prozininkas, dramaturgas, vertėjas Augustinas Gricius.
           Sukanka 85 m., kai gimė prozininkas Vytautas Norbutas.
12.25. Kalėdos.
 
Parengė Informacijos išteklių ir metodikos skyriaus vedėja Stefa Minutaitė


Sveiki!
Turite klausimų?