Žymių datų kalendorius

Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-16

ŽYMIŲ 2021 METŲ DATŲ KALENDORIUS
2021 m. yra paskelbti:
 
Jono Karolio Chodkevičiaus metai
Vytauto Mačernio metai
Juozo Zikaro metai
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai
Juozo Lukšos – Daumanto metai
Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metai
Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai
Archyvų metai
Marijos Gimbutienės metai
 
SAUSIS
 
01.01.Naujieji metai.
           Lietuvos vėliavos diena.
           Sukanka 75 metų, kai gimė poetas, dramaturgas Juozas Marcinkevičius.
01.05. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas Antanas Venclova.
Sukanka 90 metų, kai tautosakininkas Leonardas Sauka.
01.06.  Trys karaliai.
           Sukanka 125 metai, kai gimė Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Lietuvos
           kariuomenės savanoris, lakūnas Steponas Darius.
01.09. Sukanka 245 metai, kai gimė tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Liudvikas
           Gediminas Rėza.
01.12. Sukanka 145 metai, kai gimė amerikiečių rašytojas Džekas Londonas (London
           Jack).
01.13. Laisvės gynėjų diena (30 metų).
01.14. Sukanka 115 metų, kai gimė prozininkas, priverstinis emigrantas Liudas       
            Dovydėnas.
           Sukanka 135 metai, kai gimė amerikiečių vaikų rašytojas Hju Loftingas (Lofting
           Hugh).
           Sukanka 65 metai, kai gimė prozininkas Selemonas Paltanavičius.
01.22. Sukanka 70 metų, kai gimė poetas Kornelijus Platelis.
01.23. Sukanka 100 metų, kai gimė archeologė ir antropologė Marija Gimbutienė.
01.24. Sukanka 245 metai, kai gimė vokiečių rašytojas Ernstas Teodoras Amadėjus
           Hofmanas (Hoffmann E. T. A.).
01.29. Sukanka 100 metų, kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas Adolfas Sprindis.
01.30. Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, vertėjas Stepas Zobarskas.
 
VASARIS
 
02.01. Sukanka 125 metai, kai gimė dramaturgas, poetas, prozininkas, literatūros
           tyrinėtojas, vertėjas Balys Sruoga.
02.08. Sukanka 90 metų kai gimė poetas, vertėjas Jonas Jakštas.
02.10. Sukanka 145 metai, kai gimė poetas, vertėjas Pranas Vaičaitis.
02.12. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Zita Gaižauskaitė.
02.13. Sukanka 115 metų, kai gimė istorikas Adolfas Šapoka.
02.16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
           Užgavėnės.
           Sukanka 105 metai, kai gimė dramaturgas, prozininkas, vertėjas Viktoras Miliūnas.
02.18. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Nijolė Augustinavičiūtė.
02.21. Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
           Tarmių diena.
02.23. Sukanka 130 metų, kai gimė diplomatas, istorikas, Lietuvos Nepriklausomybės
           Akto signataras Petras Klimas.
           Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas Gediminas Isokas.
02.24. Estijos Nepriklausomybės diena.
02.25. Sukanka 130 metų, kai gimė poetas Faustas Kirša.
02.28. Sukanka 220 metų, kai gimė vyskupas, rašytojas, istorikas, švietėjas,
           blaivybės propaguotojas Motiejus Valančius.
 
KOVAS
 
03.01. Sukanka 105 metai, kai gimė literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas Kazys
           Umbrasas.
           Sukanka 80 metų, kai gimė kritikas Petras Bražėnas.
           Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena.
03.03. Tarptautinė rašytojų diena.
            Sukanka 60 metų, kai gimė poetas Julius Keleras.
03.04. Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo diena.
           Sukanka 85 metai, kai gimė prozininkas Kęstutis Arlauskas.
03.07. Sukanka 160 metų, kai gimė sociologas, publicistas, literatūros tyrinėtojas,
            gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas Jonas Šliūpas.
03.08. Tarptautinė moters diena.
03.09. Lietuvos vardo diena.
03.11. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
03.12. Sukanka 125 metai, kai gimė Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras,
           diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys.
03.13. Sukanka 135 metai, kai gimė dramaturgė, prozininkė, poetė, kritikė, vertėja Sofija
           Kymantaitė – Čiurlionienė.
03.16. Knygnešio diena.
           Sukanka 175 metai, kai gimė knygnešys, publicistas, “Aušros” ir “Varpo” bendra -         
           darbis Jurgis Bielinis.
03.20. Pasaulinė žemės diena.
03.21. Pasaulinė poezijos diena.
03.28.Sukanka 125 metai, kai Nedojėse (Šilalės raj.) gimė poetas Stasys Raudonis.
          Verbų sekmadienis.
03.29. Lietuvos įstojimo į NATO diena.
03.30. Sukanka 160 metų, kai gimė prozininkė, publicistė, kritikė, mokytoja,
           visuomenininkė Gabrielė Petkevičaitė – Bitė.
 
BALANDIS
 
04.01. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, kritikas, pedagogas Marcelijus Martinaitis.
04.02. Tarptautinė vaikų knygos diena.
04.04. Šv. Velykos.
04.05. Sukanka 125 metai, kai gimė poetas, prozininkas, publicistas Julius Janonis.
04.07. Pasaulinė sveikatos diena.
04.08. Sukanka 55 metai, kai gimė poetas, prozininkas Tomas Arūnas Rudokas.
04.12. Sukanka 110 metų, kai gimė poetas, prozininkas, gydytojas Vytautas Sirijos Gira.
04.13. Sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, teologijos daktaras, Marijonų vienuolių
           kongregacijos generolas, palaimintasis Jurgis Matulaitis.
04.15. Kultūros diena.
           Sukanka 90 metų, kai gimė poetas, vertėjas Vytautas Karalius.
04.18. Sukanka 65 metai, kai gimė prozininkas, publicistas, dramaturgas Arvydas
          Juozaitis.
04.22. Sukanka 130 metų, kaip Apvaršuvos kaime gimė publicistas, išeivis Leonas
           Jonikas.
04.23 – 30. Nacionalinė bibliotekų savaitė.
04.23. Pasaulio knygų ir autorių teisių diena.
 
GEGUŽĖ
 
05.01. Tarptautinė darbo diena.
           Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
           Sukanka 100 metų, kai gimė prozininkas K. Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas).
05.02. Motinos diena.
05.03. Pasaulinė spaudos laisvės diena.
            Sukanka 165 metai, kai gimė prozininkė, dramaturgė Liudvika Didžiulienė –
            Žmona.
05.07. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
05.09. Europos diena.
05.15. Sukanka 165 metai, kai gimė amerikiečių vaikų rašytojas ir dramaturgas Laimenas
            Frenkas Baumas.
05.16. Sukanka 135 metai, kai gimė filosofas Stasys Šalkauskis.
05.21. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.
05.05. Sukanka 445 metai, kai gimė mokytojas, liuteronų kunigas, lietuviškų raštų rengėjas ir leidėjas Liudvikas Rėza.
05.31. Pasaulinė nerūkymo diena.
BIRŽELIS
 
06.01. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
06.03. Sąjūdžio diena.
06.05. Sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis.
06.06. Tėvo diena.
06.08. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas, vertėjas Juozas Aputis.
06.10.Sukanka 90 metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas Albinas Jovaišas.
06.14. Gedulo ir vilties diena (prieš 80 m. prasidėjo lietuvių trėmimai).
            Sukanka 90 metų, kai Bučiuose (Šilalės raj.) gimė poetė Teresė Rubšytė –
            Ūksienė.
           Palamintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena.
           Pasaulinė kraujo donorų diena.
06.15. Okupacijos ir genocido diena.
06.16. Sukanka 140 metų, kai Žvingiuose gimė kunigas, pedagogas, Vilniaus krašto
           lietuvių veikėjas, knygnešių ir blaivininkų rėmėjas Nikodemas Raštutis.
06.19. Sukanka 190 metų, kai Ryško kaime gimė kunigas, religinės literatūros
            rengėjas ir leidėjas Antanas Beresnevičius.
06.23. Sukanka 115 metų, kai gimė prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas,
           diplomatas, redaktorius, priverstinis emigrantas Antanas Vaičiulaitis.
06.24. Joninės, Rasos.
06.25. Sukanka 90 metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Kazys Ambrasas.
06.26. Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
06.30. Sukanka 110 metų, kai gimė lietuvių kilmės lenkų poetas, prozininkas,
          Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas.
 
LIEPA
 
07.02. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, vertėjas, dainų tekstų autorius Stasys Žlibinas.
07.04. Sukanka 65 metai, kai gimė poetė Dalia Kudžmaitė.
07.06. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.
07.06. Žalgirio mūšio diena.
07.08. Sukanka 95 metai, kai gimė literatūros tyrinėtoja Janina Žėkaitė.
           Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, žurnalistas Algimantas Pabijūnas.
07.11. Sukanka 80 metų, kai gimė kritikas Stasys Lipskis.
07.17.  Pasaulio lietuvių vienybės diena.
            S. Dariaus ir S. Girėno žūties diena.
07.18. Sukanka 70 metų, kai gimė poetas Gintaras Patackas.
07.28. Sukanka 155 metų, kai gimė anglų vaikų rašytoja Beatrisė Poter (Potter Beatrix).
 
RUGPJŪTIS
 
08.03. Sukanka 100 metų, kai gimė poetas, publicistas, vertėjas Vacys Reimeris.
08.04. Sukanka 95 metai, kai gimė poetė, kritikė, vertėja Tatjana Rostovaitė.
08.08. Sukanka 85 metai, kai gimė prozininkas Vytautas Almanis.
08.09. Sukanka 115 metų, kai gimė mokytojas, prozininkas, dramaturgas, priverstinis
           emigrantas Jurgis Jankus.
08.10. Sukanka 100 metų, kai gimė vienas pagrindinių pasipriešinimo antrajai sovietinei
           okupacijai vadų Juozas Lukša – Daumantas.
08.15. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų diena. Žolinė.
           Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, dramaturgas, kritikas Jokūbas Jasodė.
08.23.  Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.
08.24. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Romualdas Baltušnikas.
08.29. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas Jonas Šimkus.
08.30. Sukanka 70 metų, kai gimė poetė Gražina Cieškaitė.
08.31. Laisvės diena.
 
RUGSĖJIS
 
09.01. Mokslo ir žinių diena.
09.08. Švč. Mergelės Marijos gimimo diena, Šilinė.
           Vytauto Didžiojo karūnavimo diena.
           Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
09.11. Sukanka 80 metai, kai gimė poetas Alfonsas Bukontas.
09.12. Sukanka 110 metų, kai gimė poetas Alfonsas Keliuotis.
09.16. Sukanka 125 metai, kai gimė kariuomenės vadas, karo ir visuomenės veikėjas,
           publicistas, generolas Stasys Raštikis.
09.23. Lietuvos žydų genocido diena.
09.26. Sukanka 180 metų, kai gimė kunigas, poetas Antanas Vienažindys.
 
SPALIS
 
10.01. Pasaulinė muzikos diena.
            Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
           Sukanka 485 metai, kai gimė kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas, vertėjas, istorikas
           Jonas Bretkūnas.
           Sukanka 80 metų, kai gimė poetas Steponas Algirdas Verba.
10.04. Pasaulinė gyvūnijos diena.
10.05. Tarptautinė mokytojų diena.
10.08. Sukanka 115 metų, kai gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, aktorius Kazys
           Inčiūra.
           Sukanka 70 metų, kai gimė prozininkas Vytenis Rožukas.
10.15. Pasaulinė baltosios lazdelės (aklųjų) diena.
            Sukanka 85 metai, kai gimė poetas, vertėjas Vladas Šimkus.
10.17. Sukanka 150 metų, kai Kvėdarnoje gimė kunigas, literatas, išeivis  Pranciškus
           Serafinas.
10.21. Sukanka 75 metai, kai gimė poetas, dramaturgas Eugenijus Remigijus Baltrušaitis.
10.25 Konstitucijos diena.
10.27. Sukanka 90 metų, kai gimė poetė, dramaturgė, tremtinė Ramutė Skučaitė.
10.29. Sukanka 105 metai, kai gimė publicistas, prozininkas Algirdas Gustaitis.
10.31. Sukanka 80 metų, kai gimė poetė Elena Mezginaitė.
 
LAPKRITIS
 
11.01. Visų šventųjų diena.
11.02. Vėlinės. Mirusiųjų atminimo diena.
11.03. Sukanka 95 metai, kai gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas, Lietuvos
            prezidentas Valdas Adamkus.
11.04. Sukanka 75 metai, kai gimė prozininkas Bronius Bušma.
            Sukanka 70 metų, kai gimė prozininkas Danielius Mušinskas.
11.09. – 15. Šiaurės šalių literatūros savaitė.
11.10. Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas, publicistas Algimantas Čekuolis.
11.14. Sukanka 60 metų, kai gimė prozininkė, dramaturgė, poetė Jurga
            Ivanauskaitė.
11.23. Sukanka 170 metų, kai gimė gydytojas, kultūros istorikas, Vasario 16-osios
           Akto signataras, tautosakininkas Jonas Basanavičius.
11.24. Sukanka 195 metai, kai gimė italų vaikų rašytojas  Karlas Kolodis (Collodi Carlo).
           Sukanka 85 metai, kai gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas Algis Samuliuonis.
           Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas, mokslo populiarintojas Romualdas
            Kalonaitis.
11.28. Sukanka 85 metai, kai gimė poetas Rimantas Klusas.
           Advento pradžia.
11.29. Sukanka 120 metų, kai gimė mokytojas, prozininkas, dramaturgas Juozas Grušas.
           Sukanka 110 metų, kai gimė prozininkas, dramaturgas Antanas Škėma.
 
GRUODIS
 
12.01. Pasaulinė AIDS diena.
12.02. Sukanka 135 metai, kai gimė spaudos darbuotojas, filosofas Pranas Dovydaitis.
12.03. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
12.08. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Romas Gudaitis.
            Sukanka 45 metai, kai gimė prozininkė Laura Sintija Černiauskaitė.
12.17. Sukanka 155 metai, kai gimė visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos
            bendradarbis, Lietuvos prezidentas Kazys Grinius.
            Sukanka 55 metai, kai gimė literatūros tyrinėtoja, poetė Ilona Čiužauskaitė.
12.23. Sukanka 80 metų, kai gimė prozininkas Povilas Dirgėla.
12.24. Kūčios.
            Sukanka 90 metų, kai gimė prozininkas Algimantas Paltarokas.
12.25. Šv. Kalėdos.
12.27. Sukanka 135 metai, kai gimė literatas Jonas Juška.
 
Kitos datos
 
Sukanka 95 metai, kai A. A. Milnas parašė pasaką “Mikė Pūkuotukas”.
 
Parengė: Stefa Minutaitė

Sveiki!
Turite klausimų?