Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVĄ BIBLIOTEKININKO(-ĖS) DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 15, LT-75138 Šilalė, tel. 0 449 74297, el. p. info@silalesbiblioteka.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190348032) skelbia atranką bibliotekininko (-ės) pareigoms Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bilionių struktūriniame padalinyje (filiale) nuo 2024 m. kovo 18 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis – 0,5 etato (20 valandų per savaitę). Pareigybės lygis – B.

1. Reikalavimai:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją ir (arba) įgijusiems patirties dirbant bibliotekoje;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, fondo apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, kasos aparatų naudojimo taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, numatyti sprendimo būdus ir metodus;
1.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. kurti teigiamą ir patrauklų Bibliotekos įvaizdį, skatinti ir palaikyti Bibliotekos ir jos vartotojų bendradarbiavimo nuostatas.

2. Pretendentas privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą (CV);
2.4. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

3. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai. Numatoma atrankos data – 2024 m. kovo 8 d.

4. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2024 m. kovo 4 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Bibliotekos administracijai adresu: J. Basanavičiaus g.15, LT-75138 Šilalė, arba elektroniniu paštu info@silalesbiblioteka.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Sauga Vaičikauskienė 
Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-01

dokumentai
parsisiuntimui

Sveiki!
Turite klausimų?